Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА:

Община Златарица към момента предоставя следните електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Услугите можете да получите, като използвате квалифициран електронен подпис (КЕП).

Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 от ИК)

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Банкова сметка на Община Златарица за заплащане на такси за административни услуги:
Централна Кооперативна банка
IBAN: BG81 CECB9790 8459 4730 00;
BIC CECBBGSF
Код за вид плащане:  44 80 07

№ по ред

Наименование на административната услуга

допълнителна информация, такси и срокове за предоставяне на услугата

Административни услуги по Закона за местни данъци и такси

1.

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

обикновена услуга до 5 дни - 10,00 лв.

2.

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

безплатна услуга, срок до 5 дни

3.

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

обикновена услуга до 5 дни - 5,00 лв.

4.

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

обикновена услуга  до 5 дни - 10,00 лв.

5.

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

обикновена услуга до 7 работни дни - 5,00 лв.

6.

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

безплатна услуга срок до 5 дни

7.

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Физическите и юридическите лица подават Декларации по чл. 14 от ЗМДТ в следните случаи:
1. за новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията декларацията се подава в 2-месечен срок;
2. за новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка декларацията се подава в 2-месечен срок;
3. при преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка декларацията се подава в 2-месечен срок;
4. при придобиване на имот по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок по реда на чл. 32 от ЗМДТ. В случай, че след изтичането на срока не е подадена данъчна декларация от наследниците или заветниците, същата се обработва служебно.
В останалите случаи Декларациите по чл. 14 от ЗМДТ се коригират и се обработват служебно.
Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 14:
първа вноска - до 30 юни;
втора вноска - до 31 октомври.
Предплатилите до 30 април за цялата година получават отстъпка 5 на сто.

8.

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Размерът на данъка върху превозните средства се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по чл. 54 от ЗМДТ или с подаване на нова данъчна декларация в двумесечен срок от придобиването им, в следните случаи:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. Когато това не е сторено, се открива служебна партида на превозното средство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство;
4. когато са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. когато са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.
Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

9.

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Размерът на данъка върху превозните средства се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по чл. 54 от ЗМДТ или с подаване на нова данъчна декларация в двумесечен срок от придобиването им, в следните случаи:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. Когато това не е сторено, се открива служебна партида на превозното средство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство;
4. когато са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. когато са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.
Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

10.

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на въздухоплавателно превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. При придобиване на плавателно средство по наследство декларация се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

11.

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на плавателно средство или от настъпването на обстоятелство, водещо да ползване на данъчно облекчение или до освобождаване от данък. При придобиване на плавателно средство по наследство декларация се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

12.

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж, като необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите от отдел „Местни приходи“ от възложителя на строежа.
Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

13.

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларацията по чл. 27 от ЗМТД се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот от собствениците/ползватели на недвижимите имоти, които с подаването на декларация, предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение (За деклариране на „основно“ жилище или предоставяне на ТЕЛК).

14.

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице.  Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес.

15.

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

Декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

16.

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Срокът за подаване на декларацията е от 01 октомври до 31 декември на предходната година.

17.

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Чрез административната услуга получавате правото да искате от Община Златарица възстановяване или прихващане на недължимо платени данъчни суми.

18.

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Срокове за подаване на декларацията:

 • до 31 януари на годината, за която се подава декларация;
 • непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.

За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност, в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.
За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.
Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата година и в същия срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.
Срокове за внасяне на данъка:

 • за първо тримесечие – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за трето тримесечие – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

19.

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Публичните вземания се погасяват с изтичане на 5 годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.
Давността се прекъсва с издаването на Акт за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната. 
Общата 5-годишна давност се прилага по инициатива на длъжника, който трябва да направи изрично волеизявление (Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл. 173, във връзка с чл. 171 от ДОПК).

20.

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Срок за подаване:

 • при започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП;
 • при промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

21.

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Годишната декларация  за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект - място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Административни услуги по гражданска състояние

22.

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

23.

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

24.

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

бърза услуга до 3 дни – 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни – 5,00 лв.

25.

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

26.

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

обикновена услуга до 7 дни - 5,00 лв.

27.

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

обикновена услуга до 7 дни – 5,00 лв.

28.

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

29.

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

бърза услуга до 3 дни – 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни – 5,00 лв.

30.

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

обикновена услуга до 7 дни - 5,00 лв.

31.

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

Банкова сметка и код за вид плащане за други общински такси:

Централна Кооперативна банка
IBAN: BG81 CECB9790 8459 4730 00;
BIC CECBBGSF
Код за вид плащане:  44 80 90

№ по ред

Наименование на административната услуга

такси и срокове за
предоставяне на услугата

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

32.

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

безплатна услуга
срок до 14 дни

33.

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

безплатна услуга
срок до 14 дни

34.

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

безплатна услуга
срок до 14 дни

35.

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

безплатна услуга
срок до 30 дни

36.

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

обикновена услуга срок до 14 дни - 20,00 лв.

37.

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

обикновена услуга срок до 14 дни - 20,00 лв.

38.

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

обикновена услуга срок до 14 дни - 10,00 лв.

39.

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

безплатна услуга - до 1 ден

40.

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

обикновена услуга срок до 14 дни - 20,00 лв.

41.

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

безплатна услуга
срок до 14 дни

42.

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

обикновена услуга срок до 7 дни - 50,00 лв.

За да използвате услугите е необходимо следното:

 • Да притежавате и инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване –  https://edelivery.egov.bg/;
 • Да имате инсталиран на компютъра Ви Adobe Reader.

За да заявите услуга:

 • Свалите на Вашия компютър електронната форма (заявление) за избраната от Вас услуга от посочените линкове в таблицата.

(Свалянето на бланките може да извършите и от частта „Заяви еУслуга” във Вашия профил в Системата за сигурно електронно връчване)

 • Отворете формата с Adobe Reader и попълнете всички полета с изискваната информация на разбираем български език, на кирилица, без съкращения. В заявлението задължително следва да посочите телефон за връзка и начина, по който желаете да получите документа:
 • лично от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас адрес, като пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване.
 • След попълване на полетата кликнете с мишката в поле „Подпис“, за да подпишете електронно формата с КЕП.

* Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Ако в това поле липсва генериран номер, моля, уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

 • След като подпишете с КЕП, съхранете формата на Вашия компютър.
 • Съхранената, попълнена и подписана форма, и необходимите придружаващи документи, изпратете чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Община Златарица.

След подаване на заявление:
1. Вие ще получите е входящ номер на заявената услуга;
2. Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

* Заплащането на услугата може да се извърши чрез Портала за електронни плащания (https://pay.egov.bg/) или по банков път на посочената в таблицата банкова сметка и код за плащане на административни услуги.

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки