Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА:

Община Златарица към момента предоставя следните електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Услугите можете да получите, като използвате квалифициран електронен подпис (КЕП).

Банкова сметка на Община Златарица за заплащане на такси за административни услуги:

Централна Кооперативна банка
IBAN: BG81 CECB9790 8459 4730 00;
BIC CECBBGSF
Код за вид плащане:  44 80 07

№ по ред

Наименование на административната услуга

такси и срокове за
предоставяне на услугата

Административни услуги по Закона за местни данъци и такси

1.

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

обикновена услуга до 5 дни - 10,00 лв.

2.

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

безплатна услуга, срок до 5 дни

3.

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

обикновена услуга до 5 дни - 5,00 лв.

4.

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

обикновена услуга  до 5 дни - 10,00 лв.

5.

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

обикновена услуга до 7 работни дни - 5,00 лв.

6.

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

безплатна услуга срок до 5 дни

Административни услуги по гражданска състояние

7.

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

8.

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

9.

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

бърза услуга до 3 дни – 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни – 5,00 лв.

10.

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

11.

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

обикновена услуга до 7 дни - 5,00 лв.

12.

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

обикновена услуга до 7 дни – 5,00 лв.

13.

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

14.

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

бърза услуга до 3 дни – 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни – 5,00 лв.

15.

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

обикновена услуга до 7 дни - 5,00 лв.

16.

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

бърза услуга до 3 дни - 10,00 лв.
обикновена услуга от 4 до 7 дни - 5,00 лв.

Банкова сметка и код за вид плащане за други общински такси:

Централна Кооперативна банка
IBAN: BG81 CECB9790 8459 4730 00;
BIC CECBBGSF
Код за вид плащане:  44 80 90

№ по ред

Наименование на административната услуга

такси и срокове за
предоставяне на услугата

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

17.

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

безплатна услуга
срок до 14 дни

18.

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

безплатна услуга
срок до 14 дни

19.

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

безплатна услуга
срок до 14 дни

20.

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

безплатна услуга
срок до 30 дни

21.

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

обикновена услуга срок до 14 дни - 20,00 лв.

22.

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

обикновена услуга срок до 14 дни - 20,00 лв.

23.

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

обикновена услуга срок до 14 дни - 10,00 лв.

24.

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

безплатна услуга - до 1 ден

25.

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

обикновена услуга срок до 14 дни - 20,00 лв.

26.

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

безплатна услуга
срок до 14 дни

27.

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

обикновена услуга срок до 7 дни - 50,00 лв.

За да използвате услугите е необходимо е да направите следното:

 • Да инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване –  https://edelivery.egov.bg/.
 • Да имате инсталиран на компютъра Ви Adobe Reader.

За да заявите услуга:

 • Свалите на Вашия компютър електронната форма (заявление) за избраната от Вас услуга от посочените линкове в таблицата.

(Свалянето на бланките може да извършите и от частта „Заяви еУслуга” във Вашия профил в Системата за сигурно електронно връчване)

 • Отворете формата с Adobe Reader и попълнете всички полета с изискваната информация на разбираем български език, на кирилица, без съкращения. В заявлението задължително следва да посочите телефон за връзка и начина, по който желаете да получите документа:
 • лично от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас адрес, като пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване.
 • След попълване на полетата кликнете с мишката в поле „Подпис“, за да подпишете електронно формата с КЕП.

* Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Ако в това поле липсва генериран номер, моля, уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

 • След като подпишете с КЕП, съхранете формата на Вашия компютър.
 • Съхранената, попълнена и подписана форма, и необходимите придружаващи документи, изпратете чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Община Златарица.

* Заплащането на услугата може да се извърши чрез Портала за електронни плащания (https://pay.egov.bg/) или по банков път на посочената в таблицата банкова сметка и код за плащане на административни услуги. След подаване на заявление и заплащане на услугата:

  • Вие ще получавате входящ номер на заявената услуга;
  • Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки