Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ

година: 2013 / 2014 / 2015


18.12.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№1283

Златарица 17.12.2013г.

  Община Златарица съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП на с.Горско Ново село, община Златарица в обхват на регулирани поземлемлени имоти УПИ Х-354, кв.68 и граничещите с него....

Цялото обявление отвори от тук


12.12.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените  поръчки Ви уведомяваме, че на дата: 08.01.2014 г. (сряда) от 14:00 часа, в административната сграда на Община Златарица, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, етаж три, Заседателна зала, комисията ще отвори Плик № 3 „Предлагана цена” с ценовите оферти и ще оповести предлаганите цени на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица”, открита с Решение № 1058 от 06.11.2013 г. на Кмета на Община Златарица.

Цялото уведомление отвори от тук


12.12.2013г.

О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ОХ-813/27.11.2013 Г. НА  МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54800- ГР.СОФИЯ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ДО 22.01.2014 Г. В ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ В.ТЪРНОВО И ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА .
СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНИ :
062/ 62-04-00; 0882/ 552013
0615/ 3-54-20
0618/ 6-09-95 или 0875/197481

Цялата обява отвори от тук


27.11.2013г.

ОБЩИНА  ЗЛАТАРИЦА,

Покана за обществено обсъждане на проект на Бюджет 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Златарица Пенчо Чанев

КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проект за бюджет 2014 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 17.12.2013 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на кметство Родина, на 17.12.2013 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на кметство Горско Ново село и на 18.12.2013 г. (сряда) от 10.00 часа в гр. Златарица в Заседателната зала на Община Златарица.

Информация за бюджет 2014 г. на община Златарица

Проект на бюджет 2014 г.на община Златарица


20.11.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№1193
от 19.11.2013г.

Частично измененение на действащия ПУП на гр.Златарица, община Златарица ...

Цялити обявление отови от тук!


20.11.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№1192
от 19.11.2013г.

Частично измененение на действащия ПУП на гр.Златарица, община Златарица ...

Цялити обявление отови от тук!


15.11.2013г.

ОБЯВА

ГОДИШЕН ПЛАН
за ползване на дървесина през 2014 година
в гори, собственост на Община Златарица
Целия план отвори от тук!


14.11.2013г.

П О К А Н А

    Уважаеми дами и господа,

    За втора поредна година община Златарица организира празника Ден на народните храни и празник на туршиите и ракиите. За да стане празника още по-интересен и разнообразен Ви каним да участвате в Конкурса за най-вкусна туршия и конкурс за люта ракия.
    За участници от други населени места и при проявен интерес, моля да потвърдите Вашето участие за включване в списъка с участниците до 25.11.2013г. на  тел.0615/35420,  вътр. 315 или GSM 0885114696, г-жа Мария Павлова.
    Регламент за участие в конкурса отвори от тук!


14.11.2013г.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

На 24 ноември 2013г. се навършват 136 години от Освобождението на град Златарица от турско робство. Във връзка с това община Златарица ще отбележи честване за Освобождението на града от 10:30 часа на 24.11.2013г. (неделя).

Програма на мероприятието:

10:30ч. - Панихида за загиналите в Руско-турската освободителна война в църквата „Св. Николай-Мирликийски”

11:00ч. – поднасяне на венци и цветя пред паметника в двора на църквата „Св. Николай-Мирликийски”

11:30ч. – литературно-музикална програма на тема: „Освободителните боеве край Златарица”

Пенчо Чанев
Кмет на Община Златарица


4.11.2013г.

ПРЕПИС
ОТ
ЗАПОВЕД
№ 1139

гр.Златарица, 31.10.2013 г.
Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.
  2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост, находящи се в землищата на Община Златарица за срок от 3 години. Имотите са описани в списък обявен на таблото за масова информация в сградата на Общинска администрация - Златарица, както и по места в сградите на кметствата или кметските наместничества.
  3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот публична общинска собственост, представляваща обособен обект от приземния етаж от административната сграда на Общината, с обща площ 11.00 кв.м. с предназначение за кухня, находящ се в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22. Първоначалната наемна цена на обекта за месец е в размер на 15.40 лв. без ДДС.
  4. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ от 11 кв.м., находящо се в приземния етаж на сградата на Общината в гр.Златарица, ул.Стефан Попстоянов № 22, с предназначение - търговска и други дейности. Първоначалната наемна цена на обекта за месец е в размер на 19.80 лв. без ДДС.
  5. Търговете да се проведат по посочената в заповедта последователност на 19.11.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на третия етаж от административната сграда на Община Златарица, находяща се в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22. Пореден търг при непроведен на първата дата да се проведе на 04.12.2013  г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

Цялата заповед отвори от тук!


4.11.2013г.

ОБЯВА

Община Златарица набира кандидати за потребители и лични асистенти
по проект "Подкрепа за достоен живот", етап 3.3.
Цялата обява отвори от тук!
Приложение №10
Приложение №4

ВАЖНО! Документите за "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" ще се приемат от 11 до 15 ноември 2013г в сградата на Общинска администрация гр. Златарица в стая №13, IІ-ри етаж, от 8:30 до 17:00часа /всеки работен ден/.


30.10.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№1131
от 29.10.2013г.

За частично изменение на ПУП на с.Родина, община Златарица в обхвата на регулирани поземлени имоти с №108 в действащия ПУП на с.Родина, община Златарица.

Цялото обявление миже да отворите от тук!


16.10.2013г.

ЗАПОВЕД
№1104
от16.10.2013г.

За частично изменение на подробен устрийствен план в обхвата на поземлени имоти с № 1879 ......

Цялата заповед може да отворите от тук!


16.10.2013г.

ЗАПОВЕД
№1103
от15.10.2013г.

За частично изменение на подробен устрийствен план в обхвата на поземлени имоти с № 1888 ......

Цялата заповед може да отворите от тук!


16.10.2013г.

ЗАПОВЕД
№1099
от15.10.2013г.

За частично изменение на подробен устрийствен план в обхвата на поземлени имоти УПИ I за общинско жилищно строителство, в кв.74 .....

Цялата заповед може да отворите от тук!


16.10.2013г.

ЗАПОВЕД
№1100
от 15.10.2013г.

За частично изменение на подробен устрийствен план в обхвата на поземлени имоти с № 65,68,69 .....

Цялата заповед може да отворите от тук!


14.10.2013г

ЗАПОВЕД
№ РД-14-2017/30.09.2013г

Заповед по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: гр.Златарица, общ.Златарица
Отвори от тук!


14.10.2013г

ЗАПОВЕД
№ РД-14-2016/30.09.2013г

Заповед по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: Горско ново село, общ.Златарица
Отвори от тук!


14.10.2013г

ЗАПОВЕД
№ РД-14-2015/30.09.2013г

Заповед по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: с.Дединци, общ.Златарица
Отвори от тук!


11.09.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА
за инвестиционно намерение

Информация за контакт с инвеститора:
1. “ЕКОИНВЕСТ 13” ООД, с ЕИК 202582398, с у-л Илия Димитров Стоянов;
2. Пощенски адрес: област Велико Търново, общ. Горна Оряховица,
гр. Долна Оряховица, ул. “Райко Даскалов” № 39;

Уважаеми  Госпожи и Господа,

Уведомяваме Ви, че дружество с ограничена отговорност “ЕКОИНВЕСТ 13” ООД има следното инвестиционно намерение: “Обособяване на производствено – складова база за дървени въглища, в УПИ I, кв. 68, гр. Златарица”.

Цялoто обявление отвори от тук!


10.09.2013г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРИВАТИЗАЦИОНА ПРОДАЖБА

На основание чл. 30 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол  Община Златарица обявява, че през месец август 2013 година е извършена продажба на следните недвижими имоти невключени в имуществото на общинско търговско дружество, които се използват за стопански цели.

Цялата информация отвори от тук!


28.08.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ СА-07-02-5168
Отвори от тук!28.08.2013г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ СА-07-02-5166
Отвори от тук!20.08.2013г.

ЗАПОВЕД
№ 781 / 13.08.2013 г.
Отвори от тук!


20.08.2013г.

ЗАПОВЕД
№ 780 / 13.08.2013 г.
Отвори от тук!


19.08.2013г.

ЗАПОВЕД
№ 779 / 13.08.2013 г.

За определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, открит със Заповед № 730 от 29.07.2013 г. на заместник кмета на Община Златарица

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1, т.1  от НУРВИДГТДОСПДНГП и отразени резултати в Протокол на комисия, назначена със Заповед № 775 / 13.08.2013 г. на Кмета на Община Златарица  за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, открит със Заповед № 730 от 29.07.2013 г. на заместник кмета на Община Златарица

НАРЕЖДАМ :

1. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ДАНЕВ ЛЕС” ЕООД, гр. Стражица, ул. Кокиче №1 за купувач на прогнозниколичества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Обект № 1 - отдел 13, подотдел „Е”- в землището на Горско Ново село за  сумата от  2 115,00 лв. /две хиляди сто и петнадесет лева / без ДДС .

2. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „БОЛ - 2011” ЕООД, с. Калайджии, ул. „Първа” № 14 за купувач на прогнозниколичества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Обект № 2 - отдел 18,  подотдел „В” в землището Сливовица за  сумата от 13 470,00 лв. /тринадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС.

3. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ДАНЕВ ЛЕС” ЕООД”, гр. Стражица, ул. Кокиче №1  за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Обект № 3 - отдел 19,  подотдел „Ш” –  в землището на Сливовица за  сумата от 14 385,00 лв. /четиринадесет хиляди триста осемдесет и пет лева/ без ДДС.

4. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ДАНЕВ ЛЕС” ЕООД”, гр. Стражица, ул. Кокиче №1  за купувач на прогнозниколичества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Обект № 4 - отдел 96,  подотдел „Г” и отдел 96, подотдел „Е” –  в землището на Росно за  сумата от 2 140,00 лв. /две хиляди сто и четиридесет лева/.

5. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „К и Д Г.О.Груп” ООД, гр. Долна Оряховица, ул. Ал. Стамболийски” № 7за купувач на прогнозниколичества стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Обект № 5 - отдел 119,  подотдел „Ж” –  в землището на Дединци за  сумата от 16 425,00 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС.

Настоящата заповед да се изпрати в тридневен срок до всички кандидати в процедурата, както и се публикува на интернет страницата на Община Златарица.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ленко Арнаудов – Техник горско стопанство за изпълнение и на Директорите на дирекции „Обща администрация” и „Специализирана администрация” и на Началник отдел „Местни приходи” за сведение.

Съгласувал:
/Е. Иванова– юрисконсулт на общината/

ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на Община Златарица


16.08.2013г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090 град  Златарица, улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

 

 

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА,
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И НА СРЕДСТВАТА
ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените  поръчки Ви уведомяваме, че на дата: 20.08.2013 година (вторник) от 09:30 часа, в административната сграда на Община Златарица, град Златарица, улица Стефан Попстоянов № 22, етаж трети, Заседателна зала, комисията ще отвори плик № 3 „Предлагана цена” с ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, основните училища, Центъра за настаняване от семеен тип, домашния социален патронаж и дома за стари хора, финансирани от бюджета на Община Златарица”, открита с Решение № 637 от 05.07.2013 г. на Кмета на Община Златарица.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени на допуснатите участници.

Дата: 16.08.2013 г.
гр. Златарица

Албена Ценкова Конакчиева /п/
Председател на комисия


15.08.2013г.

Обява

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ОХ- 552/05.08.2013 Г. НА  МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ , ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. Цялата обява може да отворите от тук!

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ДО 11.10.2013 Г. В ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ В.ТЪРНОВО И ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА .

СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНИ :
062  /  62-04-00
0615/ 3-54-20 -ЧЕТВЪРТЪК
0618  / 6-09-95 или 0875/197481- ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

..
ПРЕПИС ОТ

З А П О В Е Д
746
гр.Златарица, 05.08.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, ал. 2, чл. 35 и чл. 75, чл. 76, чл. 78, чл. 79, ал. 1, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с решения № № 353/31.05.2013 г., 354/31.05.2013 г.,  370/28.06.2013 г. 371/28.06.2013 г., 372/28.06.2013 г., 393/26.07.2013 г., 100/12.04.2012 г. на ОбС Златарица и заповед № 745/05.08.2013 г. на кмета на Община Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, а именно:

№ по ред

Описание на недвижимия имот

площ

местонахождение

Първоначална тръжна цена в лв. без ДДС

1

2

3

4

5

1.

Поземлен имот с идентификатор № 20514.201.148 в едно с построените в него сгради: - жилище с идентификатор № 20514.201.148.1 на два етажа със застроена площ 89 кв.м. с паянтова конструкция; - жилище с идентификатор № 20514.201.148.2 на два етажа със застроена площ 57 кв.м. с паянтова конструкция; - второстепенна постройка - плевник с идентификатор № 20514.201.148.3 със застроена площ 104 кв.м. с паянтова конструкция.

2283 кв.м.

с. Дединци, общ. Златарица

4710.00

2.

Поземлен имот с ид. № 61830.58.4, начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта

10326 кв.м.

с. Разсоха, м. „При къщата“

3720.00

3.

Поземлен имот ид. № 35273.12.2, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: осма

3625 кв.м

с. Калайджии, м. „Гюней“

970.00

4.

Поземлен имот ид. № 35273.12.3, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: осма

9.338 дка

с. Калайджии, м. „Гюней“

560.00

5.

Поземлен имот ид. № 30962.53.31, начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория: осма

1474 кв.м.

гр. Златарица

750.00

6.

Поземлен имот ид. № 30962.465.55, начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория: четвърта

793 кв.м.

гр. Златарица

400.00

7.

Поземлен имот ид. № 30962.466.1, начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория: четвърта

2217 кв.м.

гр. Златарица

1130.00

8.

Поземлен имот № 028001, начин на трайно ползване: др. селищна територия, категория: девета

1.078 дка

с. Долно Шивачево, м. „Гробищата“

1560.00

9.

Поземлен имот ид. № 61830.56.2, начин на трайно ползване: нива, категория: пета

1959 кв.м.

с. Разсоха, м. „Юрта“

800.00

10.

Поземлен имот ид. № 35273.96.39, начин на трайно ползване: използваема ливада, категория: девета

1084 кв.м.

с. Калайджии, м. „Пирамидите“

320.00

11.

Поземлен имот ид. № 35273.53.1, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: осма

3110 кв.м.

с. Калайджии, м. „Боюк Търла“

950.00

12.

Поземлен имот ид. № 35273.47.7, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: осма

2797 кв.м.

с. Калайджии, м. „Кумноджак“

850.00

13.

Поземлен имот ид. № 35273.68.15, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: осма

4878 кв.м.

с. Калайджии, м. „Харман сърт“

1545.00

14.

Поземлен имот ид. № 35273.73.14, начин на трайно ползване: нива, категория: девета

2612 кв.м.

с. Калайджии, м. „Кьой Кърши“

780.00

15.

Поземлен имот ид. № 35273.45.6, начин на трайно ползване: нива, категория: девета

3817 кв.м.

с. Калайджии, м. „Сърта“

1145.00

16.

Поземлен имот № 063020, начин на трайно ползване: храсти, категория на земята: осма

1.484 дка

с. Средно село, м. „Равнището“

335.00

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост, с изключение на мерите и пасищата, находящи се в землищата на Община Златарица за срок от 3 години. Имотите са описани в списък обявен на таблото за масова информация в сградата на Общинска администрация - Златарица, както и по места в сградите на кметствата или кметските наместничества.
Началната годишна наемна цена в лева на декар за една година е както следва:
- за земеделски земи с начин на трайно ползване ниви: категория I ва – 12.50 лв.; категория II ра – 11.50 лв.; категория III та, IV та и V та – 10.50 лв.; категория VI та – 6.20 лв.; категория VII ма – 5.00 лв.; категория VIII ма – 3.70 лв.; категория IX та – 2.50;
- за земеделски земи с начин на трайно ползване трайни насаждения: категория III та – 7.20 лв., категория IV та – 6.20, категория V та – 5.20 лв.; категория VI та – 4.30 лв.; категория VII ма – 3.50 лв.; категория VIII ма – 2.50 лв.; категория IX та – 1.50;
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на общински терен, за поставяне на преместваем обект – павилион, с площ 10.15 кв.м. находящ се до входа на сградата на бившето АПК – Златарица, с адрес гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 1. Първоначалната наемна цена на обекта за месец е в размер на 12.18 лв без ДДС.
4. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на павилион от метална конструкция с площ 60 кв.м. с предназначение за стопанска дейност, находящ се в централната част на с. Средно село, общ. Златарица. Първоначалната наемна цена на обекта за месец е в размер на 60.00 лв без ДДС.
5. Търговете да се проведат по посочената в заповедта последователност на 21.08.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на третия етаж от административната сграда на Община Златарица, находяща се в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22. Пореден търг при непроведен на първата дата да се проведе на 30.08.2013  г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.
Задължителни документи за участие в търга са: Документи за регистрация: - Решение за съдебна регистрация и документ за актуално съдебно състояние – оригинал или нотариално заверено копие с дата на издаване не по-рано от 6 месеца преди датата на провеждане на търга – за юридическите лица, които нямат регистрация в Търговския регистър; - удостоверение за актуално състояние на фирми регистрирани в Търговския регистър; - Копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по ДДС, ако има такава, заверено с подпис и печат на участника в търга – за юридически лица; - Копие от удостоверение от НСИ за  Единен идентификационен код по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на участника в търга – за юридически лица; - Копие от лична карта, заверено вярно с оригинала  – за физически лица и представители на юридически лица, участници в търга; - Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване, в което да се упоменава: обекта, датата и мястото на провеждане на търга и други правомощия свързани с процедурата – за юридически и физически лица; - Удостоверение, че лицето или фирмата няма наемни и други задължения към Община Златарица за изминалите 5 години – издава се от Дирекция „Специализирана администрация” /стая № 15/; - Удостоверение, че лицето или фирмата няма задължения за местни данъци и такси – издава се от отдел „Местни приходи“; Документ за внесен депозит – оригинал; Изрядно попълнени декларации по приложените образци - № 1, 2, 3,  4 и 5.
Тръжните документи с цена в размер на:
- 30.00 лв. без ДДС – за продажба /по т. 1/,
- 20.00 лв. без ДДС – за наем на обект /по т. 4/,
- 10.00 лв. без ДДС - за наем на зем. земя /по т. 2/ и наем на терен /по т. 3/, се заплащат и се предоставят в Информационния център на Община Златарица в гр.Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 всеки работен ден в срок до 16:00 часа на работния ден предхождащ търга.
Депозитът за участие в търга в размер на 100 % от първоначалните обявени тръжни цени се внася по банкови сметки с IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис Златарица, BIC CECB BGSF в срок до 10:00 часа в деня на провеждане на търга.
Определям стъпката на наддаване за търговете да бъде в размер на 10 % от първоначално обявените тръжни цени.
Право да участват в търговете имат всички български  физически или юридически лица, закупили тръжна документация.
Заявленията за участие в търга с приложено копие на фактура за закупена тръжна документация и квитанция за платена такса за участие в производство се подават в Информационния център на Община Златарица до 17:00 часа на работния ден предхождащ деня в който се провеждат търговете. Пакета с необходимите документи и всички приложения се представят в запечатан непрозрачен плик на тръжната комисия в деня и часа в който се провеждат търговете. Заплащането на договорената продажна и наемна цена, както и данъците и таксите към нея ще се уреди в заповедта на кмета и в договора за съответната сделка.
Кандидатите за участие в търга могат да извършват оглед на имотите по местонахождение от 9:30-11:30 часа и от 13:30-16:30 часа до датата на провеждане на търга.
За информация тел.: 0615/35420, 0885707299 или стая № 15, 3-тия етаж от сградата на Общината – Гл. експерт „Общинска собственост“ инж. Н. Джунджурова - Колева.

ЗА КМЕТ:
ЗАМ. КМЕТ – ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧАНЕВ
Заповед за заместване № 766/03.11.2011 г.


З А П О В Е Д
 730
гр.Златарица, 29.07.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл. 49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за използване на дървесината и недървестните горски продукти, и във връзка с решение № 79/20.02.2012 г. от Протокол № 6  и Решение №253/20.12.2012г. от Протокол №15 на Общински съвет Златарица, Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2013 година в гори собственост на Община Златарица,

Документация за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен изтегли от тук!

Цялата заповед отвори от тук!


ЗАПОВЕД
№709
Златарица, 23.07.2013г.

   На основание чел.44 ,-ал.1, т. 8 вр.ал.2 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, при наличие основанията на чл. 124а. ал.2, чл.134, ал.1, т.1, чл.62а и чл.208 от Закона за устройство на територията, при условията на § 8. ал.2, т.З. от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, въз основа Становище №1-ЧИ-ПУП-ПР-2013 / 23.04.2013г. съгласно условията на чл. 135, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на територията, изготвено от главния архитект на община Златарица във връзка с Заявление вх. № СА-07-02-4392 / 16.07.201 Зг. с техническо задание и скица- предложение от Йорданка Василева Иванова, в качеството на съсобственик на поземлени имоти №№ 65,68,69, за които са отредени УПИ I и УПИ XVII-за озел, в кв.11 по действащия Подробен устройствен план на с. Росно, общ. Златарица.

Цялата заповед отвори от тук!


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

....................................................................................................................................

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА,
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И НА СРЕДСТВАТА
ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените  поръчки Ви уведомяваме, че на дата: 16.07.2013 година (вторник) от 11:00 часа, в административната сграда на Община Златарица, град Златарица, улица Стефан Попстоянов № 22, етаж трети, Заседателна зала, комисията ще отвори плик № 3 „Предлагана цена” с ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици „Албена” и „Христо Ботев”, „Иван Вазов”, „Кирил и Методий”, „Минко Радославов”, „Мир”, „Никола Драганов”, „Пенчо Вакъвчиев”, „Чайковски”, „Славянска” в гр. Златарица”, открита с Решение № 489 от 11.06.2013 г. на Кмета на Община Златарица.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени на допуснатите участници. Съгласно чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, преди отварянето на ценовите оферти комисията ще съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Дата: 11.07.2013 г.
гр. Златарица

Албена Ценкова Конакчиева /п/
Председател на комисия,
съгласно Заповед № 672 / 10.07.2013 г.
на Кмета на Община Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки