Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ 2015

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016


22 Декември 2015 г.

Обявление №1159/22.12.2015г. относно частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Златарица


22 Декември 2015 г.

Заповед №1154/21.12.2015г. относно ползвателите на полски пътища


17 Декември 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

ОБЯВА

На 16.12.2015 г.  Община Златарица подписа договор с МТСП, като управляваш орган по ОП РЧР  2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.002-0191„Независим живот-община Златарица“ на стойност 499 999,74 лв.

Дейностите, които предстои да бъдат реализирани надграждат  досегашните грижи на лични асистенти, като на потребителите ще бъдат осигурени допълнителни грижи от медицински лица и социални асистенти в новоизграден  „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. По линия на настоящият проект ще бъде закупен и автомобил за инвалиди, с който потребителите ще бъдат извозвани до личният лекар и областните медицински центрове. Изпълнението на заложените дейности трябва да започнат през м. Декември 2015г. и да приключат м. Август 2017 г. Обща продължителност  на проекта е 21месеца.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са прилагането на нов широкоспектърен подход за приобщаване и премахване на социалната изолация на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора над 65 години, които имат затруднения в обслужването си чрез децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги.

Освен грижата към потребителя, ще бъдат създадени работни места за близките на потребителите и нуждаещите се от работа хора в трудоспособна възраст. 


9 Декември 2015 г.

ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД
№ 1091
гр. Златарица, 08.12.2015 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. чл. 75, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 40 ал. 1 т. 5 и чл. 53 т. 2 от НОАМТЦУПОЗ, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и във връзка с решение № 746/27.02.2015 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, считано от стопанската 2015/2016година за срок от 3 /три/ стопански години


08 Декември 2015 г.

Заповеди за частино измение на ПУП в с.Калайджии и гр.Златарица


03 Декември 2015 г.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ в партньорство с община Златарица във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа” обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Заявление за участие


01 декември 2015 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ,
С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, че могат да предават своите отпадъци:
- излезли от употреба гуми;
- отработени масла
в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес ПИ с идентификатор 30962.110.1 (местност Белия дом) на:
- 04 Декември 2015 год. /от 12.00 часа до 14.00 часа/, както и на
- 18 Декември 2015 г. /от 12.00 часа до 14.00 часа/.


19 Ноември 2015 г. 15:04:29

Информация за бюджет 2016 г. на община Златарица

Проект на бюджет 2016 г.на община Златариц


19 Ноември 2015 г. 09:38:09

Покана за обществено обсъждане на проект на бюджет 2016 г.


11 Ноември 2015 г. 16:42:36

15 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия


10 Ноември 2015 г. 15:10:08

Заповед № РД-14-289/01.10.2015 г. по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Сливовица община Златарица (обработваеми земи).


04 Ноември 2015 г. 14:03:27

Военно окръжие– Велико Търново със съдействието на община Златарица съобщават, че със заповед № ОХ 708 / 09.10.2015 г  на министъра на отбраната на Република България е разкрита процудура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба


16 Октомври 2015 г. 14:34:31

Във връзка с проведени процедури по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2015/2016 г. Община Златарица информира собствениците на земеделкси земи на територията на Община Златарица, че са издадени следните заповеди:

Заповед № РД-14-191/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ГОРСКО НОВО СЕЛО община Златарица (обработваеми земи).

Заповед № РД-14-192/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ДЕДИНЦИ община Златарица (обработваеми земи).

Заповед № РД-14-195/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр.ЗЛАТАРИЦА община Златарица (обработваеми земи).

Заповед № РД-14-193/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. СРЕДНО СЕЛО община Златарица (обработваеми земи).

Заповед № РД-14-190/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОСНО община Златарица (обработваеми земи).

Заповед № РД-14-194/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОДИНА община Златарица (обработваеми земи).

Заповед № РД-14-196/30.09.2015 г. по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РАЗСОХА община Златарица (обработваеми земи).


05 Октомври 2015 г. 11:51:14

Покана за публично обсъждане на бюджет 2014 на Община Златарица.
Публичното обсъждане ще се проведе на 15.10.2015 г. (`четвъртък) от 10.00 часа в Малкия салон на Читалище „Развитие – 1885” в гр. Златарица.Становища и въпроси, свързани с отчета за изпълнението на бюджет 2014 г. на Община Златарица  могат да се предоставят в деловодството на общината, не по-късно от деня предхождащ публичното обсъждане.


01 Октомври 2015 г. 11:39:53

Военно окръжие– Велико Търново със съдействието на община Златарица съобщават, че със заповеди на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурс.


01 Октомври 2015 г. 10:57:16

Заповед №892/01.10.2015 година за търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Документи за участие


30 Септември 2015 г. 10:27:11

Обявление №880/28.09.2015г за частично изменение на ПУП24 Септември 2015 г. 11:45:09

Заповед 870/23.09.2015г. - за одобрение на Проект за ЧИ на действащия ПУП-ПЗ и схеми ВиК и Електро в обхват поземлен имот с ид. 61830.250.118 по КК и КР на с. Разсоха, общ. Златарица във връзка с бъдещи инвестиционни намерения на собственика за изграждане на 10 бр. къщи за гости


24 Септември 2015 г. 11:45:09

Заповед 869/23.09.2015г. - за одобрение на Проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Чешма, общ. Златарица в обхват на УПИ V-17 и УПИ X-17 в кв. 1


24 Септември 2015 г. 11:45:09

Заповед 868/23.09.2015г. - за одобрение на Специализиран ПУП - ПП за п.и. 35273.300.81 с наин на трайно ползване "за друг вид озеленени площи" и п.и. 35273.300.133 с начин на трайно полазване "улица", на с. Калайджии, публична общинска собственост - ул. Четвърта по КК на с. Калайджии, общ. Златарица


24 Септември 2015 г. 11:45:09

Заповед 867/23.09.2015г. - за одобрение на Проект за ЧИ на действащия ПУП-ПР,ПЗ за п.и. с ид. 35273.6.9 по действащата кадастрална карта на с. Калайджии, общ. Златарица, за който е отреден УПИ I 35273.6.9 по предоставената скица-предложение, както следва: изграждане на модерна животновъдна ферма


24 Септември 2015 г. 11:45:09

Заповед 866/23.09.2015г. - за одобрение на Проект за Специализиран Подробен устройствен план - ПП за п.и. 000109 по КВС на с. Долно Шивачево с начин на трайно ползване: Пътна мрежа, общинска публична собственост път VTR 1161 при км.10+700, общ. Златарица


24 Септември 2015 г. 11:45:09

Заповед 848/15.09.2015г. - за извършване на пълна подмяна на амортизирани пътни знаци и указателни табели на територията на гр.Златарица, съгласно протокол на комисия от 03.09.2015г.


04 Септември 2015 г. 13:41:50

Заповед № 808/03.09.2015 г. на Кмета на Община Златарица относно монтиране на пътни знаци.


24 Август 2015 г. 14:26:16

Кметът на община Златарица кани всички заинтересовани страни, а именно: юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища със седалище на територията на община Златарица; лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите със седалище на територията на община Златарица; физически лица с адресна регистрация на територията на община Златарица, на информационна среща за избор на партньор, с цел подаване на заявление по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Срещата ще се  проведе на 01.09.2015 г. от 10,30 часа в залата на общинската администрация.


21 Август 2015 г. 12:01:27

На 26 август 2015 година от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Златарица ще се проведат консултациите за определяне състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия.


14 Август 2015 г. 12:13:50

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК „ДЕН НА ГРАДИНАРСКАТА ЧОРБА В ЗЛАТАРИЦА”, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 СЕПТЕМВРИ 2015Г. Е МЕСТНОСТТА „ЧЕРНИЧКИТЕ”-ГР. ЗЛАТАРИЦА


12 Август 2015 г. 15:02:44

Обявление 762/11.08.2015г. Частично изменение на ПУП -ПЗ за имот с ид 6183.250.118 на с. Разсоха.


12 Август 2015 г. 14:50:41

Обявление № 761 Относно аварийно възстановителни действия свързани с укрепването на свлачище на общински път в землището на с. Долно Шивачево.


12 Август 2015 г. 14:43:04

Обявление № 760 от 11.08.2015г. във връзка с аварийно възстановителни действия за укрепване на свлачище в с. Калайджии.


11 Август 2015 г. 11:51:01

Обявление № 742/04.08.2015 г. относно изработен проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПЗ за п.и. с ид. 35273.6.9 по действащата кадастрална карта на с. Калайджии, общ. Златарица.


11 Август 2015 г. 11:25:01

Заповед №130 от 05.08.2015 година от Областна дирекция по земеделие гр.В.Търново за открита процедура по сключване на споразомения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Златарицаза стопанската 2015/2016г.


05 Август 2015 г. 8:00:00

Заповед № 724 от 31.07.2015 г.на кмета на община Златарица относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост от земеделската територия на гр. Златарица, с. Сливовица и с. Калайджии, общ. Златарица и публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на гр. Златарица и с. Чешма, общ. Златарица.


4 Август 2015 г. 14:36:45

Община Златарица и Общинска служба по земеделие Златарица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Същите се намират в общинската служба по земеделие гр. Златарица и в съответните кметства, и са на разположение на всички ползватели на земеделски земи. Промени в предварителните регистри могат да се правят на основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ до 17.08.2015 г.


31 Юли 2015 г. 17:00:00

Общински съвет – Златарица обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели  към Районен съд – гр.Елена

Заявление за съдебен заседател

Декларация за съгласия


16 Юли 2015 г. 11:13:26

Заповед № 674/14.07.2015 г. за одобряване на ЧИ на ПУП-ПР на гр. Златарица в обхват част от кв. 97, 97А, 98,101 и 102


16 Юли 2015 г. 11:13:26

Обявление № 673/14.07.2015 г. относно проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Чешма, общ. Златарица в обхват на УПИ V-17 и УПИ X-17 в кв. 1


08 Юли 2015 г. 15:25:58

Заповед относно въвеждане на временна организация на движението по общинската пътна мрежа в община Златарица


02 Юли 2015 г. 16:15:59

Заповед За определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен


26 Юни 2015 г. 12:09:40

Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за съотвените землища в Община Златарица за стопанската 2015/2016 година, одобрен с решение № 803/28.05.2015 г.

Образци на документи за кандидатстване в разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанскита 2015-2016 година.


24 Юни 2015 г. 17:35:40

Заповед № 568 - Разрешавам да се изработи ЧИ на ПУП на с. Чешма за имоти УПИ V-17 и УПИ Х-17 в кв. 1


23 Юни 2015 г. 17:31:32

Заповед № 567 от 23.06.2015г за ОДОБРЯВАНЕ ЧИ на ПУП-ПЗ за част от УПИ I за ЖС, кв. 74 по ПУП на гр. Златарица.


18 Юни 2015 г. 17:00:34

О Б Я В А

С партньорско споразумение № BG 05-0404-1/24.03.2015г. между Община Златарица и Агенция за социално подпомагане, на територията на Общината се изпълнява Проект „Нови възможности за грижа”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.  № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 С0001.


17 Юни 2015 г. 11:26:11

З А П О В Е Д
№ 558
гр.Златарица, 17.06.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл. 49, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и във връзка с решение № 634/30.10.2014 г. от Протокол № 40 на Общински съвет Златарица, допълнено с Решение №762/27.03.2015г. от Протокол № 45 на Общински съвет Златарица, и Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на Община Златарица,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен ...

Документация за участие може да изтеглите от тук.

16 Юни 2015 г. 18:51:04

П Р Е П И С Н А З А П О В Е Д

534
гр.Златарица, 10.06.2015 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 575/27.06.2014 г., 593/25.07.2014 г., 649/30.10.2014 г., 660/28.11.2014 г., 616/26.09.2014 г., 721/30.01.2015 г., 664/28.11.2014 г., 684/18.12.2014 г., 779/24.04.2015 г., 781/24.04.2015 г., 778/24.04.2015 г., 780/24.04.2015 г., 802/28.05.2015 г., 804/28.05.2015 г., 777/24.04.2015 г., 800/28.05.2015 г., 776/24.04.2015 г., 799/28.05.2015 г. и заповед №  533/10.06.2015 г. на кмета на община Златарица

 Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост от земеделската територия на гр. Златарица и с. Сливовица, общ. Златарица...

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на гр. Златарица и с. Чешма, общ. Златарица...

3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №30962.359.3 ...


10 Юни 2015 г. 14:45:00

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

З А П О В Е Д

№ 556
гр.Златарица, 16.06.2015 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 19, ал. 2 от НРПУРОИ

Н А Р Е Ж Д А М:

1. В точка 3-та от моя заповед № 534/10.06.2015 г., след думите „за отдаване под наем“ да се добави текстта: „за срок от 5 години“.

2. Препис от настоящата заповед да бъде публикувана в официалния сайт на община Златарица.

Служителят „Човешки ресурси” да предостави настоящата заповед на Директора на дирекция „Обща дминистрация”, на Директора на дирекция „Специализирана администрация” и Началника на отдел „Местни приходи“  за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще извършвам лично.

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/
Кмет на Община Златарица


30 Април 2015 г. 18:50:09

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:


30 Април 2015 г. 09:02:44

Разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на основание за стопанската 2014/2015 година, чл. 37и, ал. 6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, чл. 100, ал. 3 от ПП на ЗСПЗЗ и Заповед № 232/26.03.2015 г. на Кмета на Община Златарица.
Протокол-1
Протокол-2


23 Април 2015 г. 13:27:49

Обявление относно проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за част УПИ I-за ЖС, кв. 74 по ПУП на гр. Златарица с цел: едноетажно пристрояване пред съществуващо кафе-аперитив, ид. 30962.502.1974.3.4


22 Април 2015 г. 16:03:17

Препис от заповед №315/20.04.2015г. да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, с цел възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, публична общинска собственост  за срок от десет години както следва...


03 Април 2015 г. 16:50:01

Частично изменение на действащия ПУП-ПР на гр. Златарица в обхват на част от кв. 97, 97А, 98, 101, и 102


03 Април 2015 г. 09:09:25

Заповед № 268/02.04.2015 г. за търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.


31 Март 2015 г. 16:00:16

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА , ЧЕ ДО 17 АПРИЛ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА” .


26 Март 2015 г. 18:09:01

Стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“. Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

От тук може да изтеглите необходимите приложения: Проложение 1 , Приложение 1а , Приложение 6


26 Март 2015 г. 12:39:28

Заповед №146/09.03.2015г, на основание чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за премахване на стопанска сграда находяща се в с. Родина Община Златарица в имот ПЛ № 106, собственост на "ХЕДУИНС ПРОПЪРТИ" ООД гр. Велико Търново.


26 Март 2015 г. 11:29:37

Заповед №225 от 24.03.2015г.на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 575/27.06.2014 г., 593/25.07.2014 г., 649/30.10.2014 г., 660/28.11.2014 г., 616/26.09.2014 г., 721/30.01.2015 г., 664/28.11.2014 г., 684/18.12.2014 г., 688/18.12.2014 г., 690/30.01.2015 г., 723/30.01.2015 г., 739/27.02.2015 г., 740/27.02.2015 г. и заповед №  224/24.03.2015 г. на кмета на община Златарица.


17 Март 2015 г. 09:35:59

Съобщение във връзка с изпълнението на заповед № 119/24.02.2015 г. на кмета на Община Златарица и проведени на 16.03.2015 г. търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти частна общинска собственост...


10 Март 2015 г. 11:30:45

Заповед №141/06.03.2015г. за Одобряване на ЧИ на ПУП за изменение на регулационната граница на УПИ I- 3532, УПИ V - 3532 и УПИ VIII-352 в кв. 72 в гр. Златарица, Община Златарица.


10 Март 2015 г. 11:27:55

Заповед №140/06.03.2015г. за Одобряване на ЧИ на ПУП-ПР на гр. Златарица в обхват на кв.10


10 Март 2015 г. 11:25:00

Заповед №139/06.03.2015г. за Одобряване на ЧИ на ПУП


10 Март 2015 г. 11:20:27

Заповед №138/06.03.2015г. за Одобряване на ЧИ на ПУП за изменение на регулационната граница на УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX в кв. 92 в гр. Златарица, Община Златарица.


10 Март 2015 г. 11:15:08

Заповед №137/06.03.2015г. за Одобряване на ЧИ на ПУП за изменение на югозападната дворищна регулация на УПИ IХ-за КОО в кв. 84 в гр. Златарица, Община Златарица.


10 Март 2015 г. 11:10:51

Заповед №136/06.03.2015г. за Одобряване на ЧИ на ПУП за част от масив 43 по плана на с. Калайджии, Община Златарица.


05 Март 2015 г. 17:07:57

Заповед №115/24.02.2015г. Одобрявам проект за ЧИ на ПУП в обхват на имоти № 955 и 956 за които е отреден УПИ VI-956, в кв. 72 и 72А по действащия ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица.


27 Февруари 2015 г. 11:21:26

Препис от Заповед № 119/24.02.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, чл. 75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № № 575/27.06.2014 г., 593/25.07.2014 г., 649/30.10.2014 г., 660/28.11.2014 г., 616/26.09.2014 г., 721/30.01.2015 г., 664/28.11.2014 г., 684/18.12.2014 г. и заповед №  118/24.02.2015 г. на кмета на община Златарица.


19 Февруари 2015 г. 13:57:25

О Б Я В А

На основание заповед № ох-104 /06.02.2015 г. на  Министъра на отбраната на Република България , са обявени длъжности за приемане на резервисти във военните формирования които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС.Срок за подаване на документи  до 20.03.2015 г. в областен военен отдел В.Търново и офиса за военен отчет в община Златарица /всеки четвъртък/ .

СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНИ:
062/ 62-04-00; 0882/ 552013
0615/ 3-54-20- всеки четвъртък
0618/ 6-09-95 или 0875/ 197481


17 Февруари 2015 г. 13:39:40

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Златарица,
Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящите местни избори през м. октомври и актуализиране списъците за гласуване, отдел ГРАО при общинска администрация извършва проверка и актуализация на настоящите адреси на лицата, които са с постоянен адрес в община Златарица, но с настоящ адрес в чужбина.

ВАЖНО!!! Лицата с настоящ адрес в чужбина нямат право да гласуват на местни избори. За целта промяната трябва да се осъществи 6 месеца преди провеждането на изборите, т.е. най-късно до април 2015г.

В тази връзка приканваме всички, които са с постоянен адрес в община Златарица, но с  настоящ адрес в чужбина и към момента живеят в България,  да направят проверка в стая №1 в общината.

Молим за Вашето съдействие за осигуряване правото на гласуване на всички лица, които съгласно разпоредбите на Изборния кодекс имат това право.


10 Февруари 2015 г. 17:50:34
Обявление №65 от 02.02.2015г. за Частично изменение на ПУП-ПР за кв. 100 в гр. Златарица


10 Февруари 2015 г. 17:48:48
Обявление №64 от 02.02.2015г. във връзка с частично изменение на действащия Подробен устройствен план и План за регулация на гр. Златарица за кв. 116


10 Февруари 2015 г. 17:47:29
Обявление №63 от 02.02.2015г. във връзка с частично изменение на действащия Подробен устройствен план и План за регулация на гр. Златарица за кв. 92


10 Февруари 2015 г. 17:11:05
Обявление №62 от 02.02.2015г. във връзка с частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица за промяна на югозападната дворищна регулация по съществуващи имотни граници на УПИ IХ - за КОО, кв. 84 в гр. Златарица.


10 Февруари 2015 г. 16:37:41
Обявление №61 от 02.02.2015г. във връзка с промяна на северната и източната граница на ПИ с ид 35273.43.15 в землището на с. Калайджии.


30 Януари 2015 г. 15:55:45
1. Заповед №55 от 30.01.2015г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

2. Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.


29 Януари 2015 г. 14:49:53
Заповед № 53/29.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.


27 Януари 2015 г. 18:41:19
Заповед №30 от 20.01.2015г. за одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор № 30962.109.32


26 Януари 2015 г. 09:25:48
   На основание заповед № ох-534 /30.07.2014 г. на  Министъра на отбраната на Република България , са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба  на лица завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 54990- Враца.
   Срок за подаване на документи  до 26.02.2015 г. в областен военен отдел В.Търново и офиса за военен отчет в община Златарица –всеки четвъртък
   Справки и информация на телефони : 062/62-04-00; 0882/ 552013; 0615/3-54-20; 0618/6-09-95 или 0875/197481  


24 Януари 2015 г. 12:47:53
Обявление № 05 от 06.01.2015г. за изработен проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Родина, община Златарица в обхват на имот с пл. № 352, включващ УПИ I-352, УПИ V-352 и УПИ VIII-352 в кв. 72 по сега действащия ПУП на с. Родина.


 

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016
Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

-