Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ 2017

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факстел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1031
29.12.2017 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.01.2018година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.01.2018г. /понеделник /.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ
Председател на Общински съвет Златарица


19 декември 2017 г.

Заповед № ОХ-1232 / 30.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 246 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони: Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево. Срокът за подаване на документи е до 02.02.2018 г. във Военно окръжие Велико Търново

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00 .


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

 Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-978
05.12.2017 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 11.12.2017година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 20.12.2017г. /Сряда /.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ
Председател на Общински съвет Златарица


29 ноември 2017 г.

Обявления за обществено порицание 1

Обявления за обществено порицание 2


22 ноември 2017 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приеманена военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина


21 ноември 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме  удоволствието да Ви поканим на тържествено честване 140 години  от освободителните боеве при Златарица, което ще се проведе  на 24 ноември 2017 година в град Златарица ...


15 ноември 2017 г.

Заповед № 1091/15.11.2017 г. на Кмета на община Златарица за определяне на ползвателите на имоти - полски пътища, за стопанската 2017/2018 година, попадащи в масивите за ползване.


10 ноември 2017 г.

Заповед № РД-14-335/03.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново.


03 ноември 2017 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

 Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-929
01.11.2017 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.11.2017година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.11.2017г. /Четвъртък /.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   /П/
Председател на Общински съвет Златариц


01 ноември 2017 г.

Заповед № 1044/24.10.2017 г. на кмета на община Златарица за проект за частично изменение на действащ ПУП-ПР за имот с ид. №30962.501.1880 представляващ УПИ I за автобаза и УПИ I за озеленяване.

Заповед №1043/24.10.2017 г. на кмета на община Златарица за проект за частично изменение на действащ ПУП-ПР, ПЗ, плат схема и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване за имот с ид. № 32877.14.1 по КК и КР на с. Родина, общ. Златарица, за обособяване на зона Пп.


27 октомври 2017 г.

Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР и ПЗ за УПИ I-за ЖС, кв.74 по ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица


25 октомври 2017 г.

Обява за провеждане на  конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища  в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017г. до 13.12.2017г. в Национален военен университет “Васил Левски”.

Списък на вакантните длъжности в НВУ

Обява за конкурс за вакантни длъжности в НВУ

Норматив за провеждане на изпит по физическа подготовка

Срок за подаване на документите до 24.11.2017г . във Военно окръжие -В.Търново. 
Справки и информация на телефон: 062 620400


23 октомври 2017 г.

О Б Я В А

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водени от общностите местно развитие  на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”, за изпълнение  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Ви уведомяваме, че: ...


19 октомври 2017 г.

Ползване на земеделските земи по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година по землища:

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ГОРСКО НОВО СЕЛО община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ДЕДИНЦИ община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. ЗЛАТАРИЦА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РАЗСОХА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОДИНА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОСНО община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. СЛИВОВИЦА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. СРЕДНО СЕЛО община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя).


16 октомври 2017 г.

Обявление № 990 и Скица - предложение - Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ I за ЖС, кв.74 по ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица с обособяване на два нови урегулирани поземлени имота с отреждане за „гаражи.”


12 октомври 2017 г.

Обявление №990/2017 година за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ I . за ЖС, кв. 74 по ПУП на гр. Златарица


11 октомври 2017 г.

ОБЯВА

НА 13.10.2017Г. ОТ 13:30 Ч. РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Г-ЖА ДИАНА НИКОЛАЕВА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА  В СТАЯ №16, НА III ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА


08 октомври 2017 г.

Съобщение за предаване на отпадъци от излезли от употреба гуми и отработени масла;

График за обслужване на излезли от употреба гуми;

График за обслужване на отработени масла.


03 октомври 2017 г.

ОБЯВА

НА 04.10.2017Г. ОТ 13:30 Ч. ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА УЛ. „ГЕОРГИ КЪНЕВ“ №2 (СРЕЩУ КАФЕ – АПЕРАТИВ „ДОЛАРА“)


02 октомври 2017 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ ТАБЛО НН НА МТП 2 ДО НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КАСЕТА НА ОБЕКТ "ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ", С. КАЛАЙДЖИЙ" С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЕТ "ЕЛИКА-ЕЛИЦА ГАВАЗОВА"


27 септември 2017 г.

Заповед 939 от 26.09.2017 година за ЧИ на ПУП - ПР за имот 30962.501.1880


21 септември 2017 г.

ЗАПОВЕД №  929 / 21.09.2017 г.За определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 750 от 05.09.2017 г. на кмета на Община Златарица


21 септември 2017 г.

Заповед № 918 - Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план-ПР за промяна на двориюната регулация по съществуващи имотни граници на УПИ IX-109, кв.83 по ПУП на с. Горско Ново село

Заповед № 919 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план в частта на УПИ I-55, кв.16 по плана на с.Родина


15 септември 2017 г.

Обява за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със Заповед  №ОХ-772/14.08.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни  длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска  академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища.

Срок за подаване на документи до 29.09.2017 г. Във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 620400


05 септември 2017 г.

З А П О В Е Д
№ 750
гр.Златарица, 05.09.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл. 49, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и във връзка с решение № 222/28.10.2016 г. от Протокол № 17 на Общински съвет Златарица, допълнено с Решение № 346/28.04.2017 г. от Протокол № 24 на Общински съвет Златарица  и Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори собственост на Община Златарица с Решение № 221 /28.10.2016 г. на Общински съвет Златарица, допълнен с Решение № 347/28.04.2017 г. на Общински съвет Златарица,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен при следните условия: ...


05 септември 2017 г.

Съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект: ЯЗОВИР “ВЛАШКИ ДОЛ”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. № 30962.702.1, С ПЛОЩ 93,136 ДКА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТАРИЦА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА


01 септември 2017 г.

Препис на заповед № 736/31.08.2017 г. на кмета на Общината за публичен търг с явно наддаване заедно с приложенията от № 1 до № 12 към нея


31 август 2017 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Златарица, като бенефициент по схема BG05M9OP001-2.002-0191 „Независим живот-община Златарица“, финансиран от Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 чрез Европейският социален фонд, организира публично събитие, което ще се състои на 07.09.2017 г. в 10:00 ч. в разкритият по проекта „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ - ул. „Георги Кънев“ №6 в гр. Златарица...


30 август 2017 г.

Обучение  на местни лидери на тема „ Подготовка на заявления за финансиране от Стратегия за ВОМР 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ Общини Елена и Златарица”  за  участници - земеделски стопани и представители на  читалища  от територията на МИГ.


28 август 2017 г.

ПОКАНА
НЧ ”Просвета-1927” и кметство село Сливовица, с финансовата подкрепа на Община Златарица организират lV регионален преглед
„С ПЕСНИТЕ НА БОРИС МАШАЛОВ”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


23 август 2017 г.

О Б Я В А
провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приеманена военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


22 август 2017 г.

ЗАПОВЕДИ ЗА ЧАСТИТИЧНИ ПРОМЕНИ В ПУП


21 август 2017 г.

ДЕН НА ГРАДИНАРСКАТА ЧОРБА
В ГРАД ЗЛАТАРИЦА
Имаме удоволствието да Ви поканим
на традиционния празник „Ден на градинарската чорба”

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИГОТВЯНЕ НА ГРАДИНАРСКА ЧОРБА:


16 август 2017 г.

Заповед №657 , Заповед №658


10 август 2017 г.

РЕГИСТЪР за ПОЛЗВАНЕТО на ИМОТИ по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ по землища в Община Златарица


10 август 2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Златарица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на общ. Златарица, които са подали декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2017/2018г. на 15.08.2017г. от 10 часа в Общинска сужба по земеделие гр. Златарица.


09 август 2017 г.

Заповед № РД - 14 - 156 гр. Велико Търново, 03.08.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново


08 август 2017 г.

1. Обавление 567

2. Обявление 568


31 юли 2017 г.

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Златарица кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Златарица, на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с наредител Община Златарица, с договор за банков кредит под условие, за обезпечаване авансовото плащане по споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД-50-140/21.10.2016 г. и допълнително споразумение към същото № РД-50-140/30.10.2016г., сключено между Министерство на земеделието и храните, дирекция „Развитие на селските райони“ – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 ...


25 юли 2017 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”№22

П О К А Н А
от
Председателят на Общински съвет Златарица – Стефан Бранзелов

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златарица, кани всички граждани на Общината, представители на бизнес-средите, Неправителствени организации, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на:

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Златарица за 2016 г.


20 юли 2017 г.

Препис на заповед № 521/18.07.2017 г. на кмета на Общината да се проведе публичен търг с явно наддаване и приложенията от № 1 до № 12

приложениe №1, приложениe №2, приложениe №3, приложениe №4, приложениe №5, приложениe №6,
приложениe №7, приложениe №8, приложениe №9, приложениe №10, приложениe №11, приложениe №12


19 юли 2017 г.

Обява за конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища. Със заповед №ОХ-641 / 05.07.2017. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина както следва: - за в.ф. 28000 - Граф Игнатиево - 1 длъжност - за в.ф. 26030 - Безмер - 1 длъжност - за в.ф. 52090 - Долна Митрополия - 1 длъжност Срок за подаване на документи до 15.09.2017 г. във Военно окръжие В.Търново. - за в.ф. 22320-Божурище – 1 длъжност Срок за подаване на документи до 21.07.2017 г. във Военно окръжие В.Търново. Справки и информация на телефони: 062 620400


14 юли 2017 г.

Заповед № 491 - Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за промяна на уличната регулация на УПИ I-1363 и улица по ПУП на гр. Златарица и формиране на предаваемо място от имот, общинска собственост по КК и КР на гр.Златарица

Заповед № 492 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план в частта на УПИ I-55, кв.16 по плана на с.Родина


12 юли 2017 г.

Обява за приемане на военна служба на лица  завършили граждански средни или висши училища

1. Със заповед № ОХ-519 / 01.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени  3 вакантни длъжности  във  в.ф. 22980-София за приемане на военна служба на лица завършили  граждански средни или висщи  училища. Срок за подаване на документи до 14.07.2017 г. Във  Военно окръжие В. Търново

2. Със заповед № ОХ-556 / 08.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени  длъжности за оркестранти  за приемане на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри  на Сухопътните  войски и Военоморските сили на лица, завършили граждански средни или висши училища. Срок за подаване на документи до 1.08.2017г. във Военно окръжие В. Търново.

Справки и информация на телефон:  062 620400.


05 юли 2017 г.

Изработване на проект за Частично измение на Подробен устройствен план във връзка с урегулиране на поземления имот, съгласно представена скица-проект за ЧИ на ПУП-ПР за имот УПИ IX-109, кв.83 по ПУП на с.Горско Ново село


30 юни 2017 г.

Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план в частта на УПИ I-55, кв.16 по плана на с.Родина, общ.Златарица


21 юни 2017 г.

Обособяване на площадка за събиране, съхраняване, препакетиране, сортиране на опасни отпадъци и техните огледални кодове


21 юни 2017 г.

Заповед № 396 - Проект за ЧИ на ПУП-ПР, ПЗ за имот с ид.30962.502.205 и съседните му, за който е отреден УПИ V-205, кв.18 по ПУП на гр.Златарица

Заповед № 397 - Проект за ЧИ на ПУП за обединяване на строителни квартали 87 и 94 по КК на гр. Златарица и обособяване на УПИ XII-за КОО, кв.87 на п.и. 1351


15 юни 2017 г.

Заповед № 366/09.06.2017 г.

относно ностъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на Община Златарица.


31 май 2017 г.

Инвестиционното предложение: " Обособяване на площадка за събиране, съхраняване, препакетиране, сортиране на опасни отпадъци и тихните огледални кодове"


25 май 2017 г.

Обявление № 338 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с.Горско Ново село в частта на УПИ I-231, 272, кв.76 по плана на с.Горско Ново село.

Обявление № 339 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план относно закриване на част от улица и закриване на част от пешеходна алея, свързваща улица.

Обявление № 340 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Златарица относно промяна на регулацията УПИ IX-1401, кв.89; Закриване на част от улица и обособяване на улица - кв.89; Обособяване на предаваемо място към УПИ IX-1401, кв.89


25 май 2017 г.

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 26240 Сливен - 43 длъжности.


12 май 2017 г.

1. Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

2. Заглавна страница за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

3. Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен


11 май 2017 г.

Протокол от 21.04.2017г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ


24 април 2017 г.

Промяна на предназначението на 150кв.м. от открит склад с предназначение площадка за събиране и съхранение на разкомплектовани компоненти от ИУЕЕО, на производствен цех за излезли от употреба гуми


28 април 2017 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ от 20.04.2017 г.


26 април 2017 г.

ЧИ на ПУП за: Обединяване на стр. квартали 87 и 94 по съществуващи имотни граници и Обособяване на УПИ ХII-за КОО, кв.87 в контур на п.и. 1351


13 април 2017 г.

Съобщение за допълване списъка на пасища, мери и ливади от ОПФ за отдаване под наем за стопанската 2017/2018г.

Определен списък на пасища, мери и ливади от ОПФ, находящи се на територията на община Златарица, за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018г.


10 април 2017 г.

Заповед № 253/07.04.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Приложение 1 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 2 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 3 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 4 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 5 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 6 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 7 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 8 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 9 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 10 към Заповед №253/07.04.2017,
Приложение 11 към Заповед №253/07.04.2017.


05 април 2017 г.

Заповед № 240/04.04.2017 г. със заглавие: Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - ПР за имоти с ид.20514.201.166 и и ид.20514.201.167 по КК и КР на с.Дединци, общ. Златарица, представляващи част от улици в с.Дединци

Заповед № 241/04.04.2017 г. със заглавие: Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - ПЗ за част от УПИ I - за КОО, кв.73, съгласно ПУП на гр.Златарица, общ.Златарица Благодаря предварително! Хубав и успешен ден!


22 март 2017 г.

Обявление № 197/22.03.2017 г. със заглавие: Частично изменение на Подробен устройствен план - ПР, ПЗ за имот с ид.30962.502.205 и съседните му, за който е отреден УПИ V-205, кв.18 по ПУП на гр. Златарица.

Заповед № 198/22.03.2017 г. със заглавие: Изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за прокарване трасе на ел. провод в сервитута на общински път Росно-Калайджии-Средно село с цел захранване на обект: "Ваканционно селище" в п.и. с д.35273.43.13 по КК и КР на с.Калайджии, общ.Златарица


17 март 2017 г.

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА , ЧЕ ДО 10 АПРИЛ 2017 Г. ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА”. ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА” СЕ ПРИСЪЖДА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПРИЖИВЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗА:

- носители на високи държавни и международни отличия в различни области;

-За проявен изключителен героизъм и доблест в екстремни и аварийни ситуации;

-За значителни постижения, довели до съществен принос в развитието на Общината и Република България;

- Дългогодишна обществено – полезна дейност за Община Златарица;

- Дарители, чиито дарения са с непреходна ценност за населените места на територията на Община Златарица;

-Крупни инвеститори със значителен принос в развитието на инфраструктури проекти от стратегическа важност за устойчивото развитие на Общината, след решение на Общински съвет Златарица;

-При други заслуги от обществена значимост.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

ТРИТЕ ИМЕНА, РОЖДЕНА ДАТА, МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦЕТО, ПРЕДЛОЖЕНО ЗА НАГРАДА, КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЛАСТ, ПОЛУЧЕНИ ДО МОМЕНТА ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ, РЕШЕНИЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ.

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВИ НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА 9-ТИ МАЙ.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ
Председател на Общински съвет Златарица


07 март 2017 г.

ОБЯВА

На 15.03.2017г. от 13ч. в залата на общинска администрация Златарица ще се проведе приемен ден на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки който желае може да заповяда и да получи методическа помощ и независими консултации от г-жа Диана Николаева - регионален представител за област Велико Търново


02 март 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ


02 март 2017 г.

Проект за Частично изменение на действащия подробен устройствен план на с. Горско Ново село в частта на УПИ I-231,272, кв.76 по плана на с. Горско Ново село, общ. Златарица


01 март 2017 г.

1. Съобщение до земеделските производители за процедурата по отдаване на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018г.

2. Определен списък на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на територията на Община Златарица за стопанската 2017/2018г.

3. Средна годишна наемна цена по землища за пасища, мери и ливади в Община Златарица за стопанската 2017/2018г.

4. Необходими документи за кандидатст ване по процедурата за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по образец.


22 февруари 2017 г.

Заповед №110/21.02.2017г. за изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план

Заповед №111/21.02.2017г. за изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план


21 февруари 2017 г.

Обяви за провеждане на конкурси за войнишки  длъжности за приеманена военна  служба на лица завършили граждански средни или висши  училища

Със заповеди № ОХ-109 / 03.02.2017 г. И ОХ-115 / 06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени матроски /войнишки/ длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища във военните формирования от Военноморските сили, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

Срок за подаване на документи до 17.03.2017 г. за ВМС и 31.03.2017 за 68 бригада Специални сили във  Военно окръжие -  Велико Търново и офиса за водене на военен отчет в община Златарица.
За информация – Офис  за военен отчет в община Златарица ,стая 12,  подаване на документи  във Военно  окръжие- Велико Търново ,ул. „Никола Габровски „ №42 А, телефон 062 620400 или информация  на интернет страница на ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  www.comd.bg


15 февруари 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЧЕ В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, НАМИРАЩА СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ОТ 14:00 ЧАСА НА 22 ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА /СРЯДА/, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ ЗА КАМПАНИЯ 2017 ГОДИНА.


09 февруари 2017 г.

Заповед № 81/08.02.2017г. за откриване на търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем.

Приложение 1 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 2 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 3 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 4 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 5 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 6 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 7 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 8 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 9 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 10 към Заповед №81/08.02.2017г.

Приложение 11 към Заповед №81/08.02.2017г


07 февруари 2017 г.

Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - ПР за имоти с ид.20514.201.166 и ид.20514.201.167 по КК и КР на с.Дединци, общ. Златарица, представляващи част от улици в с.Дединци


31 януари 2017 г.

Заповед № 54 - Изработване на проект за ЧИ на ПУП, ПЗ за имот с ид. 30962.502.205 и съседните му, за който е отреден УПИ V-205, кв.18 по ПУП на гр. Златарица.

Обявление № 55 - ЧИ на ПУП-ПЗ, УПИ I - за КОО, кв.73, съгласно ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица - пристрояване на 33 м2 към съществуващата сграда с цел разширяване на обекта.


26 януари 2017 г.

Обявление на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Златарица в регламентирания 14­дневен срок, считано от 26.01.2017 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища,  предложения  за  изменение,  допълнение,  и  възражения по проект на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Златарица


26 януари 2017 г.

Обявление на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Златарица в регламентирания 14­дневен срок, считано от 26.01.2017 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища,  предложения  за  изменение,  допълнение,  и  възражения по проект на  Наредба за опазване на обществения ред, държавната, общинската и частната собственост и околната среда в Община Златарица.


25 януари 2017 г.

Със заповед № ОХ -29 /11.01.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища във военните формирования от Сухопътните войски както следва :

1. В гарнизон Стара Загора – 150 длъжности

2. В гарнизон Карлово и Казанлък – 300 длъжности

3. Във военно формирование 44220-Пловдив- 36 длъжности

Срокът за подаване на документи е до 06.03.2017 г във Военно окръжие - Велико Търново и офиса за водене на военен отчет в Община Златарица.

Справки и информация на телефонии: 062 62 04 00


24 януари 2017 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-3.002

Община Златарица кандидатства с проект за осигуряване на топъл обяд за 100 души в неравностойно положение. Средствата са по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.


19 януари 2017 г.

Община Златарица търси да назначи специалист „Регулация и кадастър“, на пълен работен ден в общинска администрация Златарица: ...


17 януари 2017 г.

Обявление №28 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за разделяне на УПИ IV - за ПСД и обособяване на улица тупик о.т. 120 - о.т. 120а

Обявление №29 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за обединяване на стр. квартали 87 и 94 и обособяване на УПИ ХХII - за КОО, кв.87.


17 януари 2017 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА  
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР


17 януари 2017 г.

ДОКЛАД
ЗА
ИЗГОТВЕНИЯ  ОКОНЧАТЕЛЕН  ПРОЕКТ НА   БЮДЖЕТ  ЗА  2017 г. НА ОБЩИНА  ЗЛАТАРИЦА


12 януари 2017 г.

Обявление за налажено административно наказание.


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Община Златарица, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Златарица Пенчо Чанев
КАНИ

   Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на проекта за бюджет 2017 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 18.01.2017 г. (сряда) от 10:30 часа в Пенсионерски клуб, гр. Златарица, ул.“Ст. Попстоянов“ № 1.
   Проектът на бюджет 2017 г. и информацията за неговото съставяне са качени на официалния сайт на Община Златарица  www.zlataritsa.net, меню „Бюджет“ и меню „Обяви“.


06 януари 2017 г.

ЗАПОВЕД № 1029  / 21.11.2016 г. за определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 966 от 07.11.2016 г. на кмета на Община Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

-