Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ 2018

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


18 декември 2018 г.

   Заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, съгласно чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Златарица, с. Росно и с. Сливовица при община Златарица. . . .


17 декември 2018 г.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година в Община Златарица:

   Заповед по чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Родина община Златарица, (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие. . . .


11 декември 2018 г.

З А П О В Е Д
№ 30 / 04.12.2018г.

    На основание чл.62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с провеждане на търг с явно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 49 и следващи от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Протокол № 7/03.12.2018г. на Комисията по търгове и конкурси

Н А Р Е Ж Д А М :

   1. Определям за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии . . .

З А П О В Е Д
№ 29 / 04.12.2018г.

   На основание чл.62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с провеждане на търг с явно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 49 и следващи от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Протокол № 6/03.12.2018г. на Комисията по търгове и конкурси

Н А Р Е Ж Д А М :

   1. Определям за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии – обект № 6 . . .


З А П О В Е Д
№ 28 / 04.12.2018г.

   На основание чл.62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с провеждане на търг с явно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл. 49 и следващи от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Протокол № 5/03.12.2018г. на Комисията по търгове и конкурси

Н А Р Е Ж Д А М :

   1. Определям за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии –обект № 5 . . .


05 декември 2018 г.

Обява за обект №12

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ПО ОБЕКТ № 12


05 декември 2018 г.

Обява за обект №11

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ПО ОБЕКТ № 11


05 декември 2018 г.

Обява за обект №10

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ПО ОБЕКТ № 10


05 декември 2018 г.

Обява за обект №9

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ПО ОБЕКТ № 9


04 декември 2018 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс:                тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1516
04.12.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 13.12.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 20.12.2018г. /четвъртък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златарица


29 ноември 2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Златарица за „Изграждане на парк за рекреация и отдих, гр. Златарица“


27 ноември 2018 г.

Обява

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

Документи към търга:

1. bank-garancia-pril8

2. deklar-po-4l-18-ot-nurvidgt-pril-35

3. deklar-za-podizpal-pril-45

4. Usloviq

5. Zajavlenie Pril. 1

6. Zapoved_otkrivane седми търг

7. декларация оглед pril 5

8. ДОГОВОР ОСМИ търг doc


27 ноември 2018 г.

Съобщение за провеждане на консултации

   За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Златарица (ОУПО Златарица) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., в сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г.,  обн. ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.) . . .

1. Нетехническо резюме

2. Доклад за екологична оценка

3. Проект за Общ устройствен план I част

4. Проект за Общ устройствен план II част


22 ноември 2018 г.

"Обявление за направено предложение за замяна на имот общинска собственост с част от имот собственост на Иван Христов Иванов и Красимира Пенчева Иванова."


22 ноември 2018 г.

Заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, съгласно чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с. Горско Ново село, с. Средно село, с. Дединци и с. Разсоха при община Златарица.


19 ноември 2018 г.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година в Община Златарица:

- Заповед № РД-14-284/07.11.2018 г. по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Росно, община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие. . .

- Заповед № РД-14-286/08.11.2018 г. по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Сливовица община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие. . .

- Заповед № РД-14-283/07.11.2018 г. по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Златарица община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие. . .


19 ноември 2018 г.

П Р Е П И С  Н А  З А П О В Е Д

№ 874
гр. Златарица 16.11.2018 г.,

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл.19, ал. 1, ал. 2, чл.  чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения №№ 705/29.10.2018 г., 680/28.09.2018 г., 702/29.10.2018 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

         1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за: . . .


16 ноември 2018 г.

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: "Канализационна система на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново" . . .


15 ноември 2018 г.

Обява от "БТК" ЕАД . . .


14 ноември 2018 г.

Обява 

„Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЪРГ №7


14 ноември 2018 г.

Обява 

„Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЪРГ №6


14 ноември 2018 г.

Обява 

„Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЪРГ №5


07 ноември 2018 г.

ДОКУМЕНТИ ОТ 07.11.18 Г. ЗА ОБЕКТ № 4

протокол спечелил ТЪРГ № 4

заповед спечелил ТЪРГ № 4

ДОГОВОР ТЪРГ № 4 doc

ДОКУМЕНТИ ОТ 07.11.18 Г. ЗА ОБЕКТ № 3

протокол спечелил ТЪРГ № 3

заповед счелелил ТЪРГ № 3

ДОГОВОР златаришка гора форматиран ТЪРГ № 3


07 ноември 2018 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1479
30.10.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.11.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.11.2018г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златарица


02 ноември 2018 г.

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ОТ "ГУМИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД И „EКО ОЙЛ РЕСУРС” ЕООД

ДАТА 21.11.2018 г.

МЯСТО ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

АДРЕС: БАЗАТА В МЕСТНОСТТА "БЕЛИЯ ДОМ"

ПОДХОДЯЩ ЧАС – ОТ 12:00 ДО 14:00Ч


31 октомври 2018 г.

Заповед № 803/29.10.2018 г. за определяне на граници на района за организирани услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, чистота на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо за 2019г.


25 октомври 2018 г.

   Инвестиционното намерение: "Съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие", с възложител "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД, гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол" № 1.


24 октомври 2018 г.

   „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица . . .

Документацията за участие в процедурата


24 октомври 2018 г.

Със заповед № ОХ-787/ 25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба във формированията от Съвместното командване на силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина.

Срокът за подаване на документи е до 16.11.2018 г във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00


24 октомври 2018 г.

Проект за ЧИ на действащия ПУП за част от кв.11а, кв.12, кв.13


22 октомври 2018 г.

Обявление 749-16.10.2018 г


16 октомври 2018 г.

ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

ОБЯВА

З А П О В Е Д
№ 12/ 15.10.2018г.


15 октомври 2018 г.

П Р Е П И С  Н А  З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

№ 739
гр. Златарица 11.10.2018 г.,

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения №№ 663/31.08.2018 г., 681/28.09.2018 г. на Общински съвет Златарица ...


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1431
04.10.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.10.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.10.2018г. /понеделник/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златарица


03 октомври 2018 г.

ЧИ на ПУП за УПИ I - за сушилня на АПК, кв.9а по ПУП на гр. Златарица


20 септември 2018 г.

Обява
за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-697 / 22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) - гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина.

Срок за подаване на документи до 09.11.2018 г. във Военно окръжие Велико Търново.
Справки и информация на телефон: 062 620400;


18 септември 2018 г.

Информация относно спазване на данъчно-осигурителното законодателство от регистрираните земеделски стопани


14 септември 2018 г.

ПРОТОКОЛ №2 на Златаришка гора ЕООД

ЗАПОВЕД № 6 на Златаришка гора ЕООД


Изх. № ОбС-02-1396
10.09.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.09.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.09.2018г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   /П/
Председател на Общински съвет Златарица


12 септември 2018 г.

Със заповед ОХ-697/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив, срок за подаване на документи 09.11.2018г.


12 септември 2018 г.

"Ремонт, реконструкция и разширение на почивна база", общ. Златарица, с. Чешма, УПИ III, кв.11, ид.81339.251.64 по КК на с. Чешма


12 септември 2018 г.

Обявление № 631 - "ЧИ на ПУП - ПР за п.и. с ид. 67395.29.13, 67495.29.14 и 67395.33.9 по КК и КР на с.Сливовица, общ.Златарица"

Заповед № 635 - "ЧИ на ПУП за имот УПИ VII-222, кв.53, с. Родина"


 

03 септември 2018 г.

Обявa за инвестиционното намерение: "Изграждане на пречиствателно съоръжение тип ръкавен филтър", намираща се в урбанизираната територия на гр. Златарица, ПИ 30962.661.14, с възложител "ФОНДРИМА И КО"


03 септември 2018 г.

Протокол от 27.08.2018 г., съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

Протокол от 31.08.2018 г., съставен на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ


31 август 2018 г.

Протокол №1 от 24.08.2018г. на комисия за проведен конкурс

Заповед №5 от 24.08.2018г. на Златаришка гора ЕООД


31 август 2018 г.

П Р Е П И С  Н А  З А П О В Е Д

З А П О В Е Д
№ 582
гр. Златарица 28.08.2018 г.,

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл. 33, ал. 1, ал. 2, чл. 51, ал. 2 и чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения №№ 612/31.05.2018 г., 623/29.06.2018 г., 522/29.01.2018 г., 546/26.02.2018 г., 544/26.02.2018 г., 572/30.03.2018 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за : ...

Приложения към заповедта: Приложение № 1 / Приложение №2 / Приложение №3 / Приложение №4 / Приложение №5 / Приложение №6 / Приложение №7 / Приложение №8 / Приложение №9 / Приложение №10 / Приложение №11


30 август 2018 г.

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК за автоматизирано заличаване на адресна регистрация


27 август 2018 г.

Обява

„Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица ...

Документация за търга

1. adm-svedenia-obrazec-pril-2.doc

2. bank-garancia-pril8.docx

3. deklar-po-4l-18-ot-nurvidgt-pril-35.docx

4. deklar-za-podizpal-pril-45.docx

5. predl-cena-pril75.docx

6. Usloviq.docx

7. Zajavlenie Pril. 1.docx

8. Zapoved_otkrivane (1).docx

9. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.doc

10. декларация оглед pril 5.docx


24 август 2018 г.

З А П О В Е Д
№ 4 / 24.08.2018г.

На основание чл.55, ал.2, във връзка с чл.50, т.4; чл. 49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение №  532 от 26.02.2018г.; Решение № 605 от 31.05.2018г.; Решение № 606 от 31.05.2018г. на Общински съвет – Златарица

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица, при следните условия: ...


20 август 2018 г.

Покана за ДЕН НА ГРАДИНАРСКАТА ЧОРБА 2018г. - гр.Златарица

Регламент на Градинарска чорба 2018г.


16 август 2018 г.

"Временно съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие", с местоположение гр. Златарица, ПИ №30962.110.1, с възложител "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Надежда", ул. "Елов дол" №1.

Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


14 август 2018 г.

На вниманието на всички работодатели! Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Велико Търново

Обявление №539 от 14.08.2018г. относно одобрен ПП в с.Клайджии


13 август 2018 г.

Съобщение
Водовземане на подземни води от "ШК-ВиК Йовковци-Сливовица ...


11 август 2018 г.

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2017” на Община Златарица

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златарица, Председателят на Общински съвет Златарица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Златарица за 2017 година. ...


08 август 2018 г.

  „Златаришка Гора” ЕООД  обявява открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ...

  Заповед №2 /08.08.2018 г. на Управителя на "Златаришка гора" ЕООД гр.Златарицa...


08 август 2018 г.

Заповед № РД-14-100/06.08.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" Велико Търново


30 юли 2018 г.

З А П О В Е Д
№ 485/26.07.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, и във връзка с чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и постъпила писмена жалба с рег. № РД-25-5061/23.07.2018 г. от собственик на имот

НАЗНАЧАВАМ ...


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1348
30.07.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.08.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 31.08.2018г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ  
Председател на Общински съвет Златарица


24 юли 2018 г.

Със заповед № ОХ-569 /06.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50 вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част- в.ф. 54800 гр. София за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина . . . .

Срок за подаване на документи до 14.09.2018 г. във Военно окръжие - Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00

18 юли 2018 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2017” на Община Златарица

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златарица, Председателят на Общински съвет Златарица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Златарица за 2017 година.
...


Община ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22
Централа: 3 54 20; факс: 3 54 78; e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета към 31.12.2017г.

           

   Съставянето и изпълнението на бюджета на Община Златарица е съобразено с действащата нормативна уредба  – Закон за публичните финанси,  ЗДБРБ за 2017 г.,ПМС № 374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017 г., писмо № ФО № 1/ 09.01.2017 г. на Дирекция “Финанси на общините” към Министерство на финансите за основните принципни насоки при съставяне на бюджета;Разчетни натурални и стойностни показатели,на основата на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2017 г. за Община Златарица,в съответствие със стандартите,утвърдени с  Решениe на МС № 304/2016,изменени с Решение на МС № 920/2016г. ,Единната бюджетна класификация за 2017 г. и др. нормативни изисквания.
...

 


13 юли 2018 г.

П Р Е П И С  Н А  З А П О В Е Д
З А П О В Е Д
№ 442
гр. Златарица 13.07.2018 г.,

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл. 33, ал. 1, ал. 2, чл. 51, ал. 2 и чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения №№ 521/29.01.2018 г., 520/29.01.2018 г., 524/29.01.2018 г., 522/29.01.2018 г., 544/26.02.2018 г., 549/26.02.2018 г., 548/26.02.2018 г., 547/26.02.2018 г., 546/26.02.2018 г., 572/30.03.2018 г., 574/30.03.1018 г., 607/31.05.2018 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за : ...

Проложение №1 / Проложение №2 / Проложение №3 / Проложение №4 / Проложение №5 / Проложение №6 / Проложение №7 / Проложение №8 / Проложение №9 / Проложение №10 / Проложение №11


11 юли 2018 г.

Община Златарица, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” № 22

ОБЯВА

   С решение №538/26.02.2018г. на Общински съвет Златарица е учредено еднолично дружество с ограничена отговорност „Златаришка гора“,  с представител  на  едноличния  собственик  на  капитала (Община Златарица) - Стефан  Иванов  Бранзелов,  председател  на Общински Съвет Златарица и  основна дейност по НКИД  „горско стопанство и дърводобив“.

   В писмо до Община Златарица и на основание чл.111, ал.5 и ал.6 от Закона за горите, Управителят на Дружеството „Златаришка гора“ ЕООД – Сафет Джебиров, възлага на Община Златарица чрез кметове и кметски наместници по населени места да изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина от склад за отоплителен сезон 2018-2019г.

   В списъците се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра.

   Записванията на желаещи от град Златарица се извършват при оперативния дежурен на Общината до 20 юли 2018г.

   За цена на един м3 . дървесина, както и за други възникнали въпроси по доставка и склад се обръщайте към управителя на Дружество „Златаришка гора“ ЕООД – Сафет Джебиров, на телефон 0988943141, технически секретар: 0886626971 или e-mail: zl_gora@abv.bg


10 юли 2018 г.

"Пристрояване на навес към съществуващ склад в поземлен имот №30962.110.3, землището на гр. Златарица, бл. Велико Търново", с възложител "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД, гр. София


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1304
02.07.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 18.07.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 27.07.2018г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златарица


19 юни 2018 г.

П Р Е П И С  Н А  З А П О В Е Д

З А П О В Е Д
№ 334
гр. Златарица 18.06.2018 г.,

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.19, ал. 1, ал. 2, чл. 33, ал. 1, ал. 2, чл. 51, ал. 2, чл. 54, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения №№ 521/29.01.2018 г., 520/29.01.2018 г., 524/29.01.2018 г., 522/29.01.2018 г., 544/26.02.2018 г., 549/26.02.2018 г., 548/26.02.2018 г., 547/26.02.2018 г., 546/26.02.2018 г., 572/30.03.2018 г., 574/30.03.1018 г., 607/31.05.2018 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

         1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ....

Приложения към заповедта - приложение №1 , приложение №2 , приложение №3 , приложение №4 , приложение №5,
приложение №6, приложение №7, приложение №8, приложение №9, приложение №10, приложение №11


19 юни 2018 г.

ЧИ на ПУП ПР, ПЗ, план схеми за водоснабдяване и електрозахранване, придружени с Парцеларни планове за имот с ид.62877.12.9 по КК и КР на с. Родина, общ. Златарица


18 юни 2018 г.

   На 24 ЮНИ от 9:00 ч. в местността "Черничките" Община Златарица и читалище „Развитие 1885“ Златарица организират Еньовден. В мероприятието ще се включат Пенсионерски клуб "Будители", Център за настаняване от семеен тип „Вяра, Надежда и любов“, Център за превенция "Отворено сърце", децата от ДГ "Славейче" и ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий".
   Каним всички жители и гости на общината да се включат в празника. Програмата за празника може да прочетете от тук...............


13 юни 2018 г.

Проект за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ I - за ЖС, кв. 74 по ПУП на гр. Златарица


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090  град  Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар :тел. 0615 / 3 54 20
Факс:тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1267
07.06.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.06.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.06.2018г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ  
Председател на Общински съвет Златарица


08 юни 2018 г.

Инвестиционно намерение с наименование: ”Водоснабдяване на с.с. Сливовица и Чешма от съществуващо водовземно съоръжение”


21 май 2018 г.

1. Покана за ХVІІІ Регионален преглед на пенсионерската художествена самодейност "Златарица 2018" на 22.05.2018г от 10:30 часа

2. Обява за Празник на народната борба "Юнашка слава" на 24.05.2018г. от 10:00 часа в местността "Черничките"

3. Покана за детски карнавал на 01.06.2018г. от 14:00 в читалището в Златарица


15 май 2018 г.

ЗАПОВЕД № ОХ-355/24.04.2018 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА


14 май 2018 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град  Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1219
10.05.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.05.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 31.05.2018г. /четвъртък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   /П/
Председател на Общински съвет Златарица


10 май 2018 г.

Протокол от 02.05.2018 г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд


10 май 2018 г.

Изграждане на навес за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в имот № 30962.110.1.1, землището на гр. Златарица, обл. Велико Търново


30 април 2018 г.

Протокол от 25.04.2018 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд


27 април 2018 г.

О Б Я В А
от Община Златарица

на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Ви уведомяваме в качеството си на Възложител, че предвиждаме осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Проектиране на мерки за енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“№19.

Информацията е на разположение в стая № 4 в административната сграда на Община Златарица, където заинтересованите лица могат да се запознаят с нея.


26 април 2018 г.

Програмата за Празника на град Златарица "Денят на Европа - Ден на Златарица" може да видите тук................


26 април 2018 г.

О Б Я В А
от Община Златарица

на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Ви уведомяваме в качеството си на Възложител, че предвиждаме осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Проектиране на мерки за енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“№1.

Информацията е на разположение в стая № 4 в административната сграда на Община Златарица, където заинтересованите лица могат да се запознаят с нея.


23 април 2018 г.

П Р Е П И С  Н А  З А П О В Е Д
№ 195
гр. Златарица 18.04.2018 г.,

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 14, ал. 2, ал. 7 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.19, ал. 1, ал. 2, чл. 33, ал. 1, ал. 2, чл. 51, ал. 2, чл. 54, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ и Решения №№ 521/29.01.2018 г., 520/29.01.2018 г., 524/29.01.2018 г., 522/29.01.2018 г., 544/26.02.2018 г., 375/30.06.2017 г., 392/28.07.2017 г., 549/26.02.2018 г., 548/26.02.2018 г., 547/26.02.2018 г., 546/26.02.2018 г., 427/29.09.2017 г., 572/30.03.2018 г., 571/30.03.2018 г., 570/30.03.2018 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за :. . .

Приложение 1 , Приложение2 , Приложение3 , Приложение4 , Приложение5 , Приложение6 , Приложение7, Приложение8 , Приложение9 , Приложение10 , Приложение11


17 април 2018 г.

Частичен план за застрояване с обхват ПИ 62877.12.9, КККР на с. Родина, общ. Златарица за изграждане на животновъден обект - овцеферма с капацитет до 200бр. овце с приплодните им


10 април 2018 г.

Обявление № 183 от 10.04.2018 за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ I - за ЖС, кв. 74 по ПУП на гр. Златарица


10 април 2018 г.

Съобщение

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, гр. София, за „Център за третиране на отпадъци Златарица“, гр. Златарица с ид. №309.110.1 развиваща дейността си в управлението на различни потоци производствени и опасни отпадъци: ...


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов”  №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факстел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1163
02.04.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 42, ал. 1, чл. 43 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 19.03.2018 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 27.04.2018г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ /П/
Председател на Общински съвет Златарица


29 март 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА , ЧЕ ДО 15 АПРИЛ 2018Г. ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА” И „НАГРАДА ЗА ДОСТОЕН ПРИНОС” ...


23 март 2018 г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на лица завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-206 / 09.03.2018. на министъра на отбраната на Република България са обявени 62 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина както следва:
- за в.ф. 22980 - София - 30 длъжности
- за в.ф. 28860 - Горна Малина - 25 длъжности
- за в.ф. 32450 - Мокрен - 7 длъжности 
Срок за подаване на документи до 09.05.2018 г. във Военно окръжие Велико Търново.
Справки и информация на телефони: 062 620400;


20 март 2018 г.

Във връзка с постъпило писмо с изх. № ОА04-122/ 10.01.2018 г. и наш вх. № РД-25-265/ 12.01.2018 г. от областния управител на обл. Велико Търново, относно постъпило писмо в областна администрация с вх. № ОА04-100/ 09.01.2018 г. , във връзка със задълженията на местните власти, съгласно Закона за енергийна ефективност публикуване на годишен отчет за енергийна ефективност- ( Приложение 1 и приложение 2 )


13 март 2018 г.

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от състава на ВМС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища Със заповед №ОХ-55 / 18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени матроски длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища. Срок за подаване на документи до 16.03.2018 г във Военно окръжие Велико Търново . Справки и информация на телефони: 062 620400;


12 март 2018 г.

Площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци


28 февруари 2018 г.

1. Съобщение до земеделските производители, относно процедурата за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

2. Решение на Общински съвет Златарица за определяне на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

3. Одобрен списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

4. Образец на заявление и приложения към него.


26 февруари 2018 г.

Читалище „Развитие 1885“ гр.Златарица, Община Златарица, пенсионерски клуб „Будители”, ученици при СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица и деца от детска градина "Славейче" гр. Златарица, организират на 03.03.2018г. /събота/ от 10:30 часа , тържествено честване 140 години от Освобождението на България от османско владичество........


20 февруари 2018 г.

П О К А Н А

По случай Тодоровден, Община Златарица и  НЧ „Напредък 1912“ с. Родина Ви канят на организираните конни надбягвания -“кушии”.Очакват Ви приятни изненади, които ще Ви заредят с положителни емоции и  ще превърнат празника в незабравимо преживяване.

Мероприятието ще се проведе на 24.02.2018 г. от 10:30 ч. в местността  „Синора“  в района на бившата ЖП гара в гр. Златарица.

За победителите ще бъдат осигурени награди!

Срокът за записване за участие е 20.02.2018г. в общината, стая №12 или в съответното кметство.

Очакваме Ви!


16 февруари 2018 г.

Уважаеми съграждани,
На 19.02.2018г. /понеделник/ от 11:00ч. читалище „Развитие-1885“ Златарица и Община Златарица организират възпоменателно отбелязване на 145 години от обесването на Апостола на Свободата Васил Левски


12 февруари 2018 г.

Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Златарица, общ.Златарица


06 февруари 2018 г.

Заповед 23/10.01.2018 година, относно одобряване на Проект за ЧИ на действащия ПУП, кв.41, кв.61 и др. в гр. Златарица.


02 февруари 2018 г.

Информация за преценяване на необходимост от ОВОС на инвестиционно намерение „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“


01 февруари 2018 г.

Курсове по "Начална военна подготовка" организирани от Министерството на отбраната


17 януари 2018 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 087720554; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.netОБЯВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 г.

            На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост Общинска администрация Златарица съобщава, че е постъпило предложение вх. рег. № РД-25-273#1/16.01.2018 г. за извършване на замяна между Община Златарица и Сали Юсеинов Кавръков на следните имоти:

1.1 ? или 265,25/1025 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30962.305.50  с площ 1025 кв.м., начин на трайно ползване: нива, предназначение на територията: земеделска, категория на земята: втора, находящ се в гр. Златарица, местност „Хотулите“, с граници имоти: 30962.305.45, 30962.305.54, 30962.305.51, 30962.305.49, 30962.305.46; ? или 366,75/1467 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30962.305.51  с площ 1467 кв.м., начин на трайно ползване: нива, предназначение на територията: земеделска, категория на земята: втора, находящ се в гр. Златарица, местност „Хотулите“, с граници имоти: 30962.305.52, 30962.305.54, 30962.305.50, 30962.305.49, собственост на Сали Юсеинов Кавръков, съгласно нотариален акт № 89, том 22, рег. 4722, дело 956 от 02.12.2013 г.

2. поземлен имот № 17213.17.2  /стар номер 017002/ с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, площ 5606 кв.м. /5,606 дка/ в земеделската територия, категория на земята: трета, находящ се в местността „Пиримлийски лозя“, с. Горско Ново село, с граници: 17213.17.1, 17213.18.45, 17213.17.3, 17213.17.4, 17213.17.16 по КК и КР на с. Горско Ново село, общ. Златарица, за който има съставен акт за частна общинска собственост № 100/19.03.1999 г., вписан в Служба по вписванията гр. Елена на 27.07.2005 г. под № 42, парт. книги 1224,1081, дело 12404.

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/
Кмет на Община Златарица


12 януари 2018 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Заявлението може да се изтегли ТУК


09 януари 2018 г.

ОБЯВА

   УВЕДОМЯВАМЕ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА  ЗЛАТАРИЦА, ЧЕ В ПЕРИОДА 08.01.2018Г. -12.01.2018Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОЛЕВО ОБУЧЕНИЕ С КУРСАНТИ ОТ НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЛАНИРАНИ ЗАНЯТИЯ ПО „ТАКТИКО-СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.
   В ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ СА ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ПРОВЕДАТ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИДВИЖВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ОТРАБОТВАНЕ НА ТАКТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ.


05 януари 2018 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018


03 януари 2018 г.

О Б Я В А

Във военно формирование 22160 - Плевен през 2018 г. ще се проведе курс по Начална военна подготовка за български граждани без военна подготовка по чл. 59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Р. България в следните периоди:
- от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г.
- от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г.
Желаещите могат да подават заявления във Военно окръжие - Велико Търново.
Изисквания към кандидатите:
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
Справки и информация:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ.”НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 42„А”

Телефон за контакти: 062/62 04 00


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки