Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

ОБЯВИ 2019

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


20 декември 2019 г.

   Заповеди за определяне на цените на имотите - полски пътища - общинска собственост и ползвателите на общинските имоти с начин на трайно ползване "полски път", находящи се в землището на с. Средно село, с. Росно, с. Разсоха, с. Горско Ново село, с. Сливовица и с. Дединци за стопанската 2019/2020 г. може да изтеглите от тук ...


03 декември 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-48
02.12.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 10.12.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 18.12.2019 г. /СРЯДА/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   / П /
Председател на Общински съвет Златарица


03 декември 2019 г.

Заповед №РД06-249/27.11.2019 г. на дипектора на РДГ Велико Търново за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ТП ДГС/ДЛС Болярка и ТП ДГС/ДЛС Севлиево.

Заповед №РД06-248/27.11.2019 г. на дипектора на РДГ Велико Търново за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ТП ДГС/ДЛС Севлиево.

Заповед №РД06-243/22.11.2019 г. на дипектора на РДГ Велико Търново за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ТП ДГС/ДЛС Горна Оряховица.

Заповед №РД06-236/15.11.2019 г. на дипектора на РДГ Велико Търново за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ТП ДГС/ДЛС Болярка и ТП ДГС/ДЛС Плачковци.


02 декември 2019 г.

Съобщение по чл.62, ал.1 от ЗВ


21 ноември 2019 г.

Заповед № РД 06-232/08.11.19 г. на директора на РДГ Велико Търново за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ДГС Болярка


20 ноември 2019 г.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година в Община Златарица:

- Заповед по чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОДИНА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.

- Заповед по чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. ЗЛАТАРИЦА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.


15.11.2019г.  

 Гр. Велико Търново ще бъде домакин на националната информационно –комуникационна кампания „Бъди войник” на 28.11.2019 г., организирана от министерството на отбраната на Република България. Неслучайно  старопрестолния град е мястото за завършване на кампанията. Това е защото историята показва много примери по родолюбие и хора, които с чест, достойнство и любов към родината са превърнали военната служба в житейска кауза. А Българската армия като основен символ на държавността има морален дълг да възпитава младите българи.

Програмата включва

1. Статичен и динамичен показ на въоръжение, техника и оборудване и информационна борса за набиране на кандидати.Начало: 15:30 часа.
Място: площада зад военния клуб и входа на парк”Марно поле”.
Участници: НВУ „Васил Левски”, ВМС, ВП, СВ, ВВС, 68 бригада СС.
Външни участници:
НД „Традиция” – РК – Велико Търново; ДВИА „Велико Търново”

2. Празничен концерт.
Начало:18:00 часа.  
Място: МДТ „Константин Кисимов”.

3. Излъчване на спектакъл „Царевград Търново – звук и светлина”

Начало: 20:30 часа.


Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търнов
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател: тел. 0885114033
Тех.секретар: тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail:obs_zl@abv.bg
www.zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-14/14.11.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.11.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.11.2019г. /петък/

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ
Председател на Общински съвет Златарица


17 октомври 2019 г.

Писмо от Областна дирекция на МВР Велико Търново относно организация на работата на МВР при възникнали проблеми с документите за самоличност на гражданите


15 октомври 2019 г.

   Заповед № РД-12-447/14.10.2019 г. за изменение на Заповед № РД-12-435/03.10.2019 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост.


14 октомври 2019 г.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22
Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс:0615 /  3 54 78;
e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Във връзка с писмо с Изх. № СА-ПП-06-7217/27.09.2019г. за уведомяване на представители на институции за участие в предстоящия Общински експертен съвет по устройство на територията на Община Златарица, който ще се проведе на 15 октомври (вторник) в сградата на Община Златарица, втори етаж, стая № 9 уведомяваме всички заинтересовани страни, че заседанието ще започне в 13:00 часа. Ще се разглежда Окончателен проект на ПУП, ПЗ на гр. Златарица.
Докладва инж. Евлоги Божанов.

С УВАЖЕНИЕ: /п/
ПЕНЧО ЧАНЕВ
Кмет на община Златарица


11 октомври 2019 г.

- Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ДЕДИНЦИ община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.

- Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ГОРСКО НОВО СЕЛО община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.

- Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РАЗСОХА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.

- Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОСНО община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.

- Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. СЛИВОВИЦА община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.

- Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. СРЕДНО СЕЛО община ЗЛАТАРИЦА (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.


04 октомври 2019 г.

0БЯВА

Със заповед № РД-12-435/03.10.2019 г. е открита процедура за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска обственост, чрез търг с явно наддаване. Препис на заповедта може да видите тук ...


26 септември 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ)

Видео обучения

 


30 август 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    С писмо Председателят на Апелативен съд – Велико Търново – Янко Янев уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Велико Търново, изтича в края на 2019 г. Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново в изпълнение на задължението си по чл. 67а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) определи 35 броя съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново, като от района на Общински съвет – Златарица следва да бъде предложен 1 съдебен заседател.

   Общински съвет – Златарица кани всички заинтересовани лица на община Златарица да представят необходимите документи в срок до 09.09.2019 г. (понеделник) включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Златарица, сградата на Община Златарица, гр.Златарица 5090, ул. Стефан Попстоянов № 22  . . .


28 август 2019 г.

Заповед за Одобрен ПУП - Парцеларен план за проектиране на трасе за ел. провод за захранване на имот с ин. 30962.109.19.1 - етап I, ид. 30962.109.21.1 - етап II и ид. 30962.109.118.5 - етап III.


27 август 2019 г.

Конкурс за длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбин

Военно окръжие- Велико Търново Ви информира, че със заповед че със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 60 (шестдесет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за длъжности във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно окръжие- Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-582/24.06.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 77 (седемдесет и седем) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбин


26 август 2019 г.

Конкурс за длъжности в 68-ма бригада,”Специални сили”за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно окръжие- Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 11 (единадесет) вакантни длъжности за войници в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


Конкурс за длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Военно окръжие- Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности за войници в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


20 август 2019 г.

ОБЯВА
Със заповед № РД-12-349/19.08.2019 г. е открита процедура за продажба и
отдаване под наем на обекти частна общинска собственост, чрез търг с явно
наддаване. Препис на заповедта може да видите тук ...


19 август 2019 г.

1. Прием за заявления

2. Обява за свободни работни места


19 август 2019 г.


09 август 2019 г.

Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2018” на Община Златарица

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.12.2018г.


05 август 2019 г.

Писмо от Министерство на земеделието във връзка със сключване на споразумения за стопанската 2019/2020 г.

1. Обява във връзка със сключване на споразумения за стопанската 2019/2020 г.

2. Обява във връзка със сключване на споразумения за стопанската 2019/2020 г.


05 август 2019 г..

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1858
05.08.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.08.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.07.2019г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   / П /
Председател на Общински съвет Златарица


02 август 2019 г.

Писмо за спешни мерки във връзка със заболяването Африканска чума по свинете на Министерство на земеделиети, храните и горите.

Писмо за спешни мерки във връзка със заболяването Африканска чума по свинете на Областия управител на Велико Търново


31 юли 2019 г.

1. Заповед РД-12-297/02.07.2019г. за изработване на Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за промяна на границата между УПИ II-485, III-486, IV-491, V-533 и VI-533 в кв. 64 в съответствие с нотариалните актове на двамата собственици на УПИ III-486 и УПИ IV-491 и на регулационните им граници към съседните имоти и улиците по границите, съществуващи на място.

2. Заповед РД-12-328/30.07.2019г. за изработване на Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР,ПЗ за разделяне на УПИ III-188 в кв. 36 по плана на с. Сливовица в съответствие с нотариалните актове, на два урегулирани поземлени имота УПИ X-188 и УПИ III-188 в кв. 36 по плана на с. сливовица, Община Златарица, обл. Велико Търново.


09 юли 2019 г.

Промяна на границата между УПИ II,III,IV,V, кв.64,в съответствие с нотариалните актове на двамата собственици на УПИ III иУПИ IV и на регулационните им граници към съседните имоти и улиците по границите,съществуващи на място.Променя се ширината на неприложена улична регулация ОТ 99 - ОТ 100 между квартали 64 и 66 от 12 м на 6 м.

 


01 юли 2019 г.

   Протокол за окончателно разпределение на имотите - пасища, мери и ливади, собственост на Община Златарица /чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ/


Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”

   На 28.06.2019 г. Община Стражица, като бенефициент, подписа Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, за 15 (петнадесет месеца) считано от 01.07.2019 г., в който община Златарица е партньор . . .05 юни 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1769
04.06.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.06.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.06.2019г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златариц


29 май 2019 г.

Протокол за окончателно разпределение на имотите - пасища, мери и ливади, собственост на Община Златарица /чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ/


22 май 2019 г.

ОБЯВА

Със заповед № РД-12-220/21.05.2019 г. е открита процедура за отдаване под наем на обекти общинска собственост, чрез търг с явно наддаване. Препис на заповедта може да видите тук ...


14 май 2019 г.

   Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за поземлен имот с ид. 24548.259.4 по ККР на с. Дълги припек, общ. Златарица, обл, Велико Търново с цел създаване на селскостопански обект за отглеждане на животни - Офцеферма - 50 бр. овце майки или кози майки с приплоди до 6м. възраст.


08 май 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1740
07.05.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.05.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 27.05.2019г. /понеделник/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златариц


12 април 2019 г.

   Покана до представителите на партии за участие в консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.


04 април 2019 г.

   Със заповед № ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили” – военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Приложение към обявата

Срокът за подаване на документи е до 18.06.2019 г във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00


27 март 2019 г.

Със заповед № ОХ-234 / 05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част - военно формирование 54800 - гр. София

Срок за подаване на документи до 15.05.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 620400


27 март 2019 г.

ОБЯВА
от „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД,
с адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Белмекен“ №6А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  на въздействието върху околната среда

Ви уведомявам, в качеството си на собственик и възложител, че предвиждам осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Монтаж на склад за съхранение на метали в поземлен имот с идентификатор 30962.110.1, землище на гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново“.

В тази връзка е внесена информация в общинска администрация гр. Златарица и в РИОСВ – Велико Търново. Информацията е на разположение в РИОСВ – Велико Търново, където заинтересованите лица могат да се запознаят с нея .


22 март 2019 г.

ОБЯВА

Със заповед № РД-12-128/21.03.2019 г. е открита процедура за продажба и отдаване под наем на обекти частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване. Препис на заповедта може да видите тук ...


20 март 2019 г.

Със заповед № ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи до 25.04.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 620400


12 март 2019 г.

1. "Проект за Частично изменение (ЧИ) на действащия Подробен устройствен план (ПУП), ПР, ПЗ, план схеми и парцеларни планове за трасета на проводи на техническата инфраструктура за водоснабдяване електрозахранване на имот с инд. № 62877.12.9 по КК и КР на с. Родина, Община Златарица, област Велико Търново

2. Проект за Частично изменение (ЧИ) на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - ПР и ПЗ за УПИ I - за сушилня на АПК в кв. 9 по ПУП на гр. Златарица, област Велико Търново


05 март 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1653
05.03.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 21.03.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 29.03.2019г. /петък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   /П/
Председател на Общински съвет Златарица


05 март 2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА
ОУП НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   Община Златарица уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Златарица с всички приложения.
   Общественото обсъждане се организира на основание чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.
Общественото обсъждане ще се проведе на 26.03.2019 г. от 11.00 часа в малкия салон на читалище „Развитие 1885“ в гр. Златарица.
   Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Златарица и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на Община Златарица, РИОСВ - Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68, както и на интернет страницата на възложителя – Община Златарица: www.zlataritsa.net , секция „Справочник“, раздел „Новини“.
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Златарица, РИОСВ - Велико Търново или на срещата за обществено обсъждане.
   За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Пенчо Чанев – Кмет на Община Златарица, тел.: 0615 35420, факс: 0615 35478; е-mail: mail@zlataritsa.net, ob_zlatarica@mail.bg.

ПОДПИС: /п/
ПЕНЧО ЧАНЕВ,
Кмет на Община Златарица

Приложение1, Приложение1.2, Приложение2, Приложение3, Приложение3.1, Приложение3.2


01 март 2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Златарица,  обявява на  заинтересуваните лица, че съгласно Решение № 665/31.08.2018г. от протокол № 43 на Общински съвет Златарица е изработен предварителен проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН РЕГУЛАЦИЯ /ПУП-ПР/ на гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново.


28 февруари 2019 г.

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ЧЕ ДО 10 АПРИЛ 2019 Г. ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ЛИЦА ЗАСЛУЖИЛИ ПРЕЖИВЕЕ ИЛИ ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА” И „НАГРАДА ЗА ДОСТОЕН ПРИНОС”.


27 февруари 2019 г.

Със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина.

Срокът за подаване на документи е до 22.03.2019 г във Военно окръжие - Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00


21 февруари 2019 г.

В А Ж Н О
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Златарица, Ви уведомява, че договора на фирмата, която събира и изхвърля битовите отпадъци изтича на 03.03.2019 г. Съдовете за отпадъци ще бъдат събрани.

След тази дата Община Златарица започва самостоятелно сметосъбиране и сметоизвозване.

От 25.02.2019 г. ще започне поставянето на общинските съдове за отпадъци, като кофи ще се поставят на всяко домакинство за живущите в къщи, а контейнери ще са за блоковете, магазините и обществените сгради. Тези съдове за отпадъци ще бъдат предоставени срещу протокол съответно на живущите, домоуправителите, управителите и ръководителите.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Молим Ви, да проявите разбиране, ако заради смяната на съдовете се окажете за кратко без такива. Общинска администрация ще положи усилия за безпроблемно преминаване към собствено сметосъбиране.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЛАТАРИЦА


"На вниманието на земеделските производители животновъди, във връзка с разпределянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Златарица, съгласно чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските с решение № 769/31.01.2019 г. на Общински съвет е определен списъка на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година.
Списък на имотите за индивидуално ползване с категории може да видите тук..."

14 февруари 2019 г.

ОБЯВА
от ЗП Байрям Османов Османов,
с адрес: с. Резач, общ. Златарица, обл. Велико Търново

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  на въздействието върху околната среда

Ви уведомявам, в качеството си на собственик и възложител, че предвиждам осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Инвестиции в нова земеделска техника за обслужване на фермата на Байрям Османов в с. Резач в направление млечно говедовъдство“, което ще се реализира в имот с  № 062002 по плана на земеразделяне на землището на с. Резач.

В тази връзка е внесена информация в общинска администрация гр. Златарица и е на разположение в стая 314, където заинтересованите лица могат да се запознаят с нея.


07 февруари 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс: тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1603
04.02.2019 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
УПРАВИТЕЛЯ НА ЗЛАТАРИШКА ГОРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 20.02.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 28.02.2019г. /четвъртък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ   / П /
Председател на Общински съвет Златарица


04 февруари 2019 г.

000115 - ЧИ на ПУП-ПЗ за поземлен имот с ид. 62431.101.10 по КККР на с. Резач, общ. Златарица

000116 - ЧИ на ПУП за част от кв. 11а, кв. 12, кв.13 по ПУП на гр. Златарица


16 януари 2019 г.

Покана за обществено обсъждане на проект на бюджет 2019 г. на Община Златарица.


10 януари 2019 г.

Заповед за предоставяне на имотите - полски пътища, съгласно чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Родина при община Златарица . . .


10 януари 2019 г.

Препис на заповед № РД-12-12/10.01.2019 г. относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на обекти собственост на Община Златарица . . .


07 януари 2019 г.

ЗАПОВЕДИ ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ № 8, № 9, № 10, № 11 и № 12

Заповед спечелил обект № 8 , Заповед спечелил обект № 9 , Заповед спечелил обект № 10 ,
Заповед спечелил обект № 11 , Заповед спечелил обект № 12


02 януари 2019 г.

Общински съвет ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” №22

Председател : тел. 0885114033
Тех.секретар : тел. 0615 / 3 54 20
Факс:                тел: 0615/ 3 54 78
e-mail: obs_zl@abv.bg
www. zlataritsa.net

Изх. № ОбС-02-1547
31.12.2018 година

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 48, ал. 1, чл. 49 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 23.01.2019 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 31.01.2019г. /четвъртък/.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ / П /
Председател на Общински съвет Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки