Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017


13 Декември 2014 г.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

 

Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Продължава изпълнението на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”.

През м. декември изпълнението на дейностите е ритмично и всеобхватно. На 18.12.2014 година от 14 часа в сградата на Община Елена в зала 211 ще бъде проведена пресконференция за представяне на проекта, на която ще присъстват представители от трите общини - Елена, Лясковец и Златарица. За участниците са изработени папка, химикал, информационна брошура с логото на проекта. Цялата информация отвори от тук!

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


26 Ноември 2014 г.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

 

   През месец ноември стартираха редица от дейностите  по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, а именно:
    Дейност 3 Тематични дейности по разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия.
   Дейност 4 Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации.
   Дейност 8 Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация. Подписан е договор с изпълнител и започна изработването на предвидените материали за осигуряване публичността по проекта.
Цялата информация отвори от тук!


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


30 Октомври 2014 г.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България


"Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация
Елена – Лясковец – Златарица"

Община Елена е бенефециент по ОП „Регионално развитие“ в партньорство с общините Лясковец и Златарица с проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена- Лясковец- Златарица“. Проектът се реализира по приоритетна
ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и се се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG161PO001/3.2-02/2011 и от държавния бюджет на Република България. Той има за основна цел да се увеличи  интереса към конкурентоспособни туристически атракции за привличане на повече туристи на територията на общините Елена, Лясковец и  Златарица. Проектът „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” стартира на 13. 08. 2012 година и е на стойност 486 164 лева. Срокът за изпълнение е 21 месеца. Основните дейности, заложени в проекта, са свързани с: разработването на 3 атрактивни туристически пакета в сферата на културата, кулинарията и природните забележителности; изработване и разпространяване на информационни, маркетингови, и рекламни материали, реклама в медиите (рекламни филми, клипове, радиопредавания, публикации, брошури, пътеводител, гид-карти, картички,стикери, план-карти, рекламни банери, билборд); участия в международни, национални и регионални туристически борси; провеждане на местен туристически форум за запознаване с туристическите продукти/маршрути и потенциала на туристическа дестинация Елена –Лясковец – Златарица; изследване на ефективността на проведените маркетингови дейности.
Чрез дейностите по проекта ще се разработят и популяризират на пазара комплексни туристически продукти на дестинацията Елена-Лясковец-Златарица, които ще повлияят положително върху много отрасловия характер на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туристопотока. Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на района, и като цяло за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции и продукти на територията на дестинацията.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

05 Септември 2014 г.

Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:
“ Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

ИНФОРМАЦИЯ

Относно приключване на проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование: „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения”, осъществяван с БФП на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Цялата информация отвори от тук!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


26 Август 2014 г.

Община Златарица кани всички жители и гости на град Златарица на традиционния празник „Ден на градинарската чорба”, който ще се проведе в местността „Черничките” в град Златарица на 4 септември 2014 година /четвъртък/ от 10:30ч. Програма30 Юли 2014 г.

Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:
“ Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

Община Златарица организира заключителна пресконференция
по проект с наименование:
„Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения”.

На 30 юли 2014 г., в Регионалния пресклуб на БТА, гр. Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект с наименование: „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения”.
На събитието се представиха постигнатите обобщени резултати по Договор № 13-22-52/05.12.2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”.
Общата цел на проекта е подобряване на административно обслужване в Община Златарица чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници. Тя е изпълнена, като в рамките на проекта са обучени 94 служители на общинската администрация, същите са получили и сертификати.

Основните реализирани дейности в проекта са:

  • Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация.
  • Обучение по управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията.
  • Обучение за повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност.
  • Проведени обучения по каталога на Института по публична администрация по теми свързани с административно регулиране на стопанската дейност и управление на конфликти и техники за разрешаване на проблеми.

Общата стойност на проекта е 85 714,89 лева, с продължителност 9 месеца, от 05.12.2013 г. до 05.09.2014 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


23 Юли 2014 г.

Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:
“ Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителната пресконференция по Проект „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2 – 11.

Пресконференцията ще се проведе на 30.07.2014 г. (сряда) от 11.00 часа в пресцентър на БТА, гр. Велико Търново. Участие в нея ще вземат Кметът на Община Златарица – Пенчо Чанев, Олга Кисьова – Ръководител на проект и Маргарита Добрева-Кралева – Счетоводител на проект.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените  дейности  по проекта.

С презентация на проекта можете да се запознаете ТУК.


24 Юни 2014 г.

Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:
“ Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

 

Проведено обучение по

Оперативна програма  „Административен капацитет“

На 20-22 юни 2014 г., кметове, кметски наместници на община Златарица и служителите на общинска администрация участваха в обучение на тема: „Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията“. В обучението приняли участие 35 служителя. Целта на обучението: общинските служители да се научат да организират работно време за по-ефективно постигане на служебните си задължения и изграждане на ефективно взаимодействие с останалите членове на екипа.

Темата е част от Дейност 2. Обучение по ключови компетентности, по проект „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“, по Договор № 13-22-52/05.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите чрез проведени обучения. Всички служители на общинска администрация успешно преминаха обучението и получиха сертификати.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна    програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


02 Юни 2014 г.

Проведено обучение по

Оперативна програма  „Административен капацитет“

На 30, 31 май и 01 юни 2014 г., кметове, кметски наместници на община Златарица и служителите на общинска администрация участваха в обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност“.

Обучението е част от Дейност 2. Обучение по ключови компетентности, по проект „Повишаване на квалификацията на общинските служители чрез обучения“, съгласно  Договор № 13-22-52/ 05.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите чрез проведени обучения. Всички служители на общинска администрация успешно преминаха обучението и получиха сертификати.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна    програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ“
Договор № 13-22-52/05.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон


07.04.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

относно проведена заключителна пресконференция по приключване на проект № А12-22-59/12.04.2013г. с наименование “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата онформация отвори от тук!


02.04.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

относно приключване на проект № А12-22-59/проект № А12-22-59/12.04.2013г. с наименование “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата онформация отвори от тук!


01.04.2014 г.

Проведено обучение по

Оперативна програма  „Административен капацитет“

На 28-30 март 2014 г., Общинската администрация: кметове,  кметски наместници на община Златарица и служители на общинска администрация участваха в обучение на тема: „Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация“.
Обучението е част от дейности по проект „Повишаване на квалификацията на общинските служители чрез обучения“,  Договор № 13-22-52/ 05.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите чрез проведени обучения. Всички служители на общинска администрация успешно преминаха обучението и получиха сертификати.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ“
Договор № 13-22-52/05.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


30.03.2014 г.

Златарица ще отбележи на 9 май празника на града.

  На 7 май в местността Черничките ще се надсвирват два духови оркестъри.
  На 8 май ще има курбан в църквата “Св. Николай”, а от 20 ч. е премиерата на комедията “Годеж” от Светослав Минкович, представена от любителски театрален състав при читалище “Развитие – 1885”.
  В петък от 11 часа е официалното откриване на празника.
  Цялата програма отвори от тук!


29.03.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

относно проведено обучение по дейност 4.4. в изпълнение на проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата информация отвори от тук!


20.03.2014 г.

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
ЗА ГАРАНЦОННИЯ ФОНД
ПО ПРСП 2007-2013 - МЕРКИ 121, 122, 123
ВЪВ ВАШИЯ ГРАД

цялата обява отвори от тук


17.03.2014 г.

Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:“Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 17.03.2014 г., в 11:00 часа, в пресклуба на БТА, гр. Велико Търново се проведе начална пресконференция, организирана в рамките на проект с наименование: „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“, по договор № 13-22-52/05.12.2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
Събитието е част от предвидените за реализация дейности по проекта, които имат за основна цел повишаване квалификацията на общинските служители чрез провеждането на обучения.
Информацията по проекта беше представена от Пенчо Чанев - кмет на община Златарица, Олга Кисьова – ръководител на проект и Маргарита Добрева-Кралева – счетоводител на проект.
Присъстващите на начална пресконференция бяха детайлно запознати с конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени по време на реализирането на проекта. На всички присъстващи бяха раздадени рекламни брошури и химикалки.
Участниците се възползваха от възможността и зададоха въпроси по изпълнение на проекта, за етапите по изпълнението на проекта, темите на обучения.
На пресконференцията присъстваха журналисти от регионални и национални ежедневници.


10.03.2014 г.


ПОКАНА
за участие в начална пресконференция по проект
„Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

На 17 Март 2014 г., от 11,00 часа, в Пресклуба на БТА гр. Велико Търново, ще се проведе начална пресконференция по проект „Повишаване на общинските служители чрез обучения“, Договор № 13-22-52/05.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Община Златарица кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, който е с обща стойност 86 774,89 лева и продължителност 9 месеца. Общата цел на проекта е  „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Златарица“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


31.01.2014 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 31 януари 2014 година четирима служители от Общинска администрация завършиха успешно тридневен курс на тема „Връзки с обществеността“, за което получиха удостоверения. Обучението беше организирано от Института по Публична администрация в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


24.01.2014 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 24 януари 2014 година 5 служителя от Общинска администрация Златарица завършиха успешно едномесечен курс на обучение на тема „Компетентности за електронно управление ”, за което получиха удостоверения.

Обученията бяха организирани в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


23.01.2014 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 22 януари 2014 година четирима служители от Общинска администрация завършиха успешно тридневен курс по „Публичен имидж – елемент на доброто поведение“, за което получиха удостоверения. Обучението беше организирано от Института по Публична администрация в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


06.01.2014 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 6 януари 2014 година 5 служителя от Общинска администрация Златарица започват обучение на тема „Компетентности за електронно управление”. В обучението ще бъде представена информация за електронно правителство, перспективи за развитие в общината, необходимия административен капацитет на служителите за електронно управление. Практически обучението ще е насочено към работа с електронно подписани документи, как да подаваме проектни предложения по електронен път. Миграционно компютърно обучение за преминаване към по-високи версии на WORD 2007-2010 Excel 2007-2010, презентиране с  Power Point.

Продължителността на обучението  ще е 60 учебни часа.

Обучението е организирано в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


19.12.2013 г.

Проект № 13-22-52/05.12.2013 г. с наименование:“ Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“

Община Златарица е бенефициент по Договор № 13-22-52/05.12.2013г. по проект с наименование: “Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата информация за проекта може да отворите от тук!


06.12.2013 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 5 декември 2013 година 10 служителя от Общинска администрация Златарица завършиха успешно едномесечен курс на обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”, за което получиха удостоверения.

Обученията бяха организирани в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


05.11.2013 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 5 ноември 2013 година 10 служителя от Общинска администрация Златарица започват обучение на тема „Компютърните технологии в помощ на общинска администрация”. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel за създаване на текстови документи и изготвянето на справки чрез електронни таблици. Работа в интернет среда и електронно подписани документи, с цел подготовка към предоставяне на електронни услуги по електронен път от кметствата и обвързаност с общинския център.

Продължителността на обучението ще е 60 учебни часа.

Обучението е организирано в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


28.10.2013 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 27 октомври 2013 година 24 служителя от Общинска администрация Златарица завършиха успешно тридневен курс на обучение на тема „Обучение за работа с хора със специфични потребности“, за което получиха удостоверения.
Обученията бяха организирани в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


21.10.2013 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 20 октомври 2013 година 38 служителя от Общинска администрация Златарица завършиха успешно тридневен курс на обучение, като 18 служителя на ръководни длъжности в администрацията се обучиха на тема „Лидерски умения и екипна ефективност“, а останалите 20 служителя се учиха на тема „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“, за което получиха удостоверения.
Обученията бяха организирани в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


14.10.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД-14-2015/30.09.2013г по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: гр.Златарица, общ.Златарица
Отвори от тук!


14.10.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД-14-2015/30.09.2013г по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: Горско ново село, общ.Златарица
Отвори от тук!


14.10.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД-14-2015/30.09.2013г по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: с.Дединци, общ.Златарица
Отвори от тук!


21.09.2013 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 20 септември 2013 година седем служителя от Общинска администрация завършиха успешно двудневен курс на тема „Превенция на корупционния риск“, за което получиха удостоверения. Обучението беше организирано от Института по Публична администрация в изпълнение на  проект № А12-22-59/12.04.2013 г. с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нели Джунджурова – Колева
ръководител проект


10.07.2013 г


Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 10.07.2013 година в Регионалния Прес клуб на БТА във гр. Велико Търново бе проведена Началната пресконференция за представяне на основна информация по стартиралия проект с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Информацията беше представена от Пенчо Чанев - кмет на община Златарица, инж. Нели Джунджурова – Колева – ръководител на проект и Маргарита Добреа – Кралева – счетоводител на проект.
На пресконференцията присъстваха журналисти от регионални и национални ежедневници.


18.04.2013 г.

Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

Община Златарица е бенефициент по Договор № А12-22-59/12.04.2013г. по проект с наименование: “ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата информация за проекта може да отворите от тук!


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки