Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБРАЗОВАНИЕ

  Училища
 Образователната мрежа на Община Златарица включва пет общински  училища, разпределени както следва: едно СУ - град Златарица, едно основни училища в село Средно село и една Професионална гимназия по механизация на селско стопанство в град Златарица.
 Към настоящия момент общо в три училища се обучават 420 ученика, разпределени в 22 паралелки.
В сравнение с предходните години се наблюдава намаление на обучаваните ученици с 6% и съответно намаляване броя на паралелките. Около 50% от учениците посещават полуинтернатните групи, а около 20% от общия брой са пътуващи ученици от съседните села.

 Приоритетна задача на педагогическите колективи е изпълнението на държавните образователни изисквания за изграждане на свободни и  морално инициативни личности. Образователната подготовка е основната, върху която се изгражда гражданската компетентност необходима на младите хора за активен и динамичен живот. Постоянна задача на училищното ръководство е прибиране в училище на всички деца, подлежащи на задължителното обучение до 16 годишна възраст.

 Предучилищната подготовка на децата се извършва  в СУ ”Св. св. Кирил и Методий” и в групи към общинските целодневни детски  градини. В момента там се обучават деца, на които са осигурени всички необходими условия за пълноценно предучилищно обучение.

 Материално-техническата база на общинските училища е една от най-важните предпоставки за осигуряване на активна учебно възпитателна работа.  Нарастващите информационни нужди на обществото изискват наличие на съвременна компютърна техника за обучение на учениците. В Община Златарица училища, които разполагат с модерни и добре оборудван компютърен кабинет са СУ “Св. св. Кирил и Методий”.
 В Професионална гимназия по механизация на селското стопанство се осъществява професионално обучение на ученици в две специалности: механизация на селското стопанство и механизация на горското стопанство.Обучението се извършва от учители, които са с висше педагогическо образование .
    Детски градини
 На територията на общината функционират четири детски градини, разпределени както следва: по една ЦДГ в град Златарица, с. Горско Ново село, с. Родина, с. Средно село. В момента в тях се възпитават 104 деца, разпределени в 6 групи. В сравнение с предходната година броя на децата е намалял с около 5%. Около 35% от децата са в предучилищна възраст.
 В детските градини  работят 24 лица, от които 11 са педагогически персонал, с висше образование са 4, с полувисше 6 и 1 със средно.СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Златарица

Телефони за връзка:
061898658 дирекция,
0879277385 деловодство,
souzlatariza@abv.bg
e-mail:souzlatarica@mail.bg
web: www.bgschool.net


ПГ по МСС „Никола Златарски”.

Телефони за връзка:
дирекция 0615/35461,
счетоводство 0615/35412,
e-mail:pgmss@abv.bg


ОУ „Христо Ботев” с. Горско Ново село

Телефони за връзка
учителска стая: 061502/216
канцелария в общежитието: 061502/519


ОУ „Васил Левски” с. Средно село

Телефон за връзка
учителска стая: 0615/36015

web: http://vasillevski.zlataritsa.net

План за защита при бедствия на прибиваващите в ОУ „Васил Левски” с. Средно село

Стратегия за развитие на училището


ЦДГ „Славейче” гр. Златарица - Телефон: 0615/35404


ЦДГ „Слънце” с.Горско Ново село - Телефон за връзка: 061502/527

web: http://slance.zlataritsa.net

Стратегия за развитието на ДГ Слънце .Г.Н.С.


ЦДГ „Пролет” с. Родина - Телефон канцелария 06156/278

web: http://prolet.zlataritsa.net

Стратегия за развитието на ДГ Пролет -Родина


ЦДГ „Детелина” с. Средно село - Телефон за връзка: 0615/35459

web: http://detelina.zlataritsa.net

Стратегия за развитието на ДГ Детелина Средно село


 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки