Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031472

Публикуван на: 27.06.2014 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Изготвяне на работен проект за обект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Златарица".

Валидна до (вкл.): 04.07.2014 г.

Документи за участие изтегли от тук!

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031362

Публикуван на: 27.06.2014 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Избор на изпълнител за изработване на технически проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина, Росно, Горско Ново село, Сливовица, Чешма, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха".

Валидна до (вкл.): 04.07.2014 г.

Документи за участие изтегли от тук!

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9031349

Публикуван на: 27.06.2014 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Избор на изпълнител за изработване на технически проект „Реконструкция и обновяване на площад „Първи май” в гр. Златарица".

Валидна до (вкл.): 04.07.2014 г.

Документи за участие изтегли от тук!

Документ: Обявление за обществена поръчка (605471)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 27-05-2014
Преписка: 00954-2014-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2014 16:00

Документи за участие изтегли от тук!

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9028878

Публикуван на: 30.04.2014 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на предвидените СМР по Договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция на съществуващ общински път" по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Валидна до (вкл.): 07.05.2014 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9028876

Публикуван на: 30.04.2014 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Избор на изпълнител за управление на проект "Реконструкция на съществуващ общински път" по договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Валидна до (вкл.): 07.05.2014 г.

Документ: Обявление за обществена поръчка (590240)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 06-03-2014
Преписка: 00954-2014-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт на път № VTR 3166/VTR1162/ Равново - Дединци"; 2. „Основен ремонт на път № VTR 2180 /І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял – границата на община /Лясковец – Златарица/ - Родина-/ІІІ-4004/"; 3. „Основен ремонт на път № VTR 1161 /ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. „Основен ремонт на път VTR 1160 /ІІІ-4004/ Горско Ново село-Сливовица-/ІІІ-4082/”. 5. „Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 от км. 16+420 до км. 20+350 и път ІІІ-5301 от км. 7+940 до км. 9+414”.

Описание: Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт на път № VTR 3166/VTR1162/ Равново - Дединци"; 2. „Основен ремонт на път № VTR 2180 /І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял – границата на община /Лясковец – Златарица/ - Родина-/ІІІ-4004/"; 3. „Основен ремонт на път № VTR 1161 /ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. „Основен ремонт на път VTR 1160 /ІІІ-4004/ Горско Ново село-Сливовица-/ІІІ-4082/”. 5. „Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 от км. 16+420 до км. 20+350 и път ІІІ-5301 от км. 7+940 до км. 9+414”, съгласно техническа спецификация и описание предмета на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2014 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (586391)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 18-02-2014
Преписка: 00954-2014-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2014 16:00

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9024914

Публикуван на: 20.01.2014 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Предмет: „Организация на обучения и семинари по Проект № 13-22-52 / 05.12.2013 г. с наименование: „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения“, финансиран с договор № 13-22-52 / 05.12.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ на Община Златарица по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Валидна до (вкл.): 27.01.2014 г.

Отговор на поставените въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана може да отворите от тук!

Документ: Обявление за обществена поръчка (568428)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 06-11-2013
Преписка: 00954-2013-0010
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Описание: Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Златарица и 2. Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2013 16:00

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9020444

Публикуван на: 27.09.2013 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътната настилка на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2013 – 2014 г. по обособени позиции, както следва: 1. Снегопочистване на общински и местни пътища; 2. Снегопочистване на общински път ІV – 40050 с. Горско Ново село – с. Средно село и МП – с. Средно село – с. Дълги припек; 3. Опесъчаване на общински и местни пътища; 4. Снегопочистване и опесъчаване на Републиканска пътна мрежа в чертите /границите/ на град Златарица”.

Валидна до (вкл.): 04.10.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9019465

Публикуван на: 02.09.2013 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: „Избор на изпълнител за изготвяне на предпроектни проучвания във връзка с кандидатстване на Община Златарица за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Рехабилитация на съществуващ общински път и изграждане на Комплекс за социална интеграция на деца и младежи”, а именно: 1. Изготвяне на предпроектни проучвания за проект изграждане на Комплекс за социална интеграция на деца и младежи в УПИ І (нов инд. 30962.501.1888) в кв. 28 по плана на гр. Златарица и 2. Изготвяне на предпроектни проучвания за проект рехабилитация на общински път VTR 1161 / III – 4004, Горско Ново село – Златарица/ - с. Росно – с. Горна Хаджийска”.

Валидна до (вкл.): 09.09.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9019076

Публикуван на: 22.08.2013 г.

Възложител: Община Златарица

Описание: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за изграждане на комплекс за социална интеграция на деца и младежи в УПИ І (нов инд. 30962.501.1888) в кв. 28 по плана на гр. Златарица във връзка с кандидатстване на Община Златарица за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Рехабилитация на съществуващ общински път и изграждане на Комплекс за социална интеграция на деца и младежи.

Валидна до (вкл.): 29.08.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9018711

Публикуван на: 13.08.2013 г..

Възложител: Община Златарица

Описание: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици „Албена” и „Христо Ботев”, „Иван Вазов”, „Кирил и Методий”, „Минко Радославов”, „Мир”, „Никола Драганов”, „Пенчо Вакъвчиев”, „Чайковски”, „Славянска” в гр. Златарица.

Валидна до (вкл.): 20.08.2013 г.

Документ: Обявление за обществена поръчка (548977)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 05-07-2013
Преписка: 00954-2013-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, основните училища, Центъра за настаняване от семеен тип, домашния социален патронаж и дома за стари хора, финансирани от бюджета на Община Златарица.

Описание: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за срок от 24 месеца, за нуждите на детските градини, основните училища, Центъра за настаняване от семеен тип, домашния социален патронаж и дома за стари хора, финансирани от бюджета на Община Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2013 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (545299)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 11-06-2013
Преписка: 00954-2013-0006
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: "Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици "Албена" и "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Минко Радославов", "Мир","Никола Драганов", "Пенчо Вакъвчиев", "Чайковски", "Славянска" в гр. Златарица".

Описание: Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици "Албена" и "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Минко Радославов", "Мир","Никола Драганов", "Пенчо Вакъвчиев", "Чайковски", "Славянска" в гр. Златарица. Подробно описание се съдържа в техническите спецификации и техническия проект от документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2013 16:00

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9016104

Публикуван на: 03.06.2013 г.

Възложител: Община Златарица

Описание:Предмет: „Организация на обучения и семинари по проект № А12—22-59/16.11.2012 г. с наименование: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, финансиран с договор № А12 – 22 - 59 / 12.04.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ на Община Златарица по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Валидна до (вкл.): 10.06.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9015543

Публикуван на: 16.05.2013 г.

Възложител: Община Златарица

Описание:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г.

Валидна до (вкл.): 23.05.2013 г.

BG-Златарица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID - 9014529

Публикуван на: 17.04.2013 г.

Възложител: Община Златарица

Описание:Упражняване на строителен надзор на обект „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица".

Валидна до (вкл.): 24.04.2013 г..

Документ: Обявление за обществена поръчка (534563)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 03-04-2013
Преписка: 00954-2013-0004
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на СРР на обекти: 1. "Основен ремонт на път № VTR1160/ІІІ-4004, Горско Ново село - Сливовица / ІІІ-4082"; 2. "Основен ремонт на път № VTR2180/І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял - граница общ. (Лясковец - Златарица) - Родина/ ІІІ-4004/"; 3. "Основен ремонт на път № VTR1161/ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. "Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 „Джулюница – Златарица” - ІІ-53 и път ІІІ -5301 „Мерданя - Златарица”.

Описание: Избор на изпълнител на СРР на обекти: 1. "Основен ремонт на път № VTR1160/ІІІ-4004, Горско Ново село - Сливовица / ІІІ-4082"; 2. "Основен ремонт на път № VTR2180/І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял - граница общ. (Лясковец - Златарица) - Родина/ ІІІ-4004/"; 3. "Основен ремонт на път № VTR1161/ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. "Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 „Джулюница – Златарица” - ІІ-53 и път ІІІ -5301 „Мерданя - Златарица”, съгласно техническа спецификация и КС.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2013 16:00

Документ: Обявление за обществена поръчка (531002)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 21-03-2013
Преписка: 00954-2013-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Описание: Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Подробно описание се съдържа в техническите спецификации и инвестиционния проект от документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2013 16:00
Особености:

Изтеглете официалните формуляри за публикуване на обявления от ТУК

За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на master@zlataritsa.net


Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки